Een Magnum Opus van integriteitsschendingen in @GemeenteLeudal

integriteit gemeente leudal doofpot wmo

Door @Doofpotwmo | 12 Sept 2017

Inleiding

Ik ben een sedert 2000 gehandicapte, rolstoelgebonden alleenstaande moeder en wordt gedurende de bijna 17 jaar stelselmatig tegengewerkt in het verkrijgen van voorzieningen door Gemeente Leudal.

Met schadelijke gevolgen en blijvende letsels omdat ik therapieresistente en progresssieve aandoeningen heb, die enkel – te snel en voorkoombaar – verergeren door het niet tijdig of geheel niet verstrekken van zorg of voorzieningen. Dan wel het frustreren ervan, waardoor ik momenteel al sedert januari 2017 niet naar een ziekenhuis kan, noch dat de rest van het jaar toe in staat zal zijn omdat ik heden 12 Sept 2017 al 462 dagen te bed lig na een ernstige valpartij in een ongeschikte badkamer.

Een totale ‘breakdown’ van het meest recente schrijven van B&W van Gemeente Leudal treft u onder deze inleiding aan, met bewijsstukken. Want ik blijf, als moeder ‘strijden’ voor basale voorwaarden. Als dat mijn einde wordt dan heb ik met verve en met al mijn kracht in elk geval deze overheid totaal onwaardige gedrag en gevolg strijdend beeïndigd.

1.1 Onderwerp

Het onderwerp van deze post is de badkameraanpassing waarvoor sedert 2013 onophoudelijk aantoonbaar onzorgvuldige trajecten plaatsvinden. Netjes brieven schrijven of communiceren helpt niet. Na enige klachten over bejegenig en gedragingen en ingebrekestellingen verder blijft Leudal passief tot ik eerst op 1 juni 2017 deze weblog actief ga updaten om bij een zwijgende en nalatige overheid, de zaken aan de maatschappelijke discussie over te laten en mijn grondrecht Art. 7 ga uitoefenen.

1.2 Noodzaak aanpassing

De noodzaak voor deze aanpassing is ontstaan na een zeer zwaar ongeval met een niet conform bruikleenovereenkomst onderhouden rolstoel en een nalatige gemeente in deze. Waardoor ik mijn gehele linkerarm en schouderfunktie ben verloren en mijn “natte cel” ongeschikt werd omdat die linkshandig georiënteerd was.

1.3 Aansprakelijkheid

Hoewel de Gemeente in de krant op 12 Aug 2017 alle aansprakelijkheid stuit (en nog wat smaadschrift pleegt on the fly), heeft de Gemeente Leudal de aan deze aanpassing ten grondslag liggende oorzaak daartoe – het ongeval met de rolstoel in 2009 –  destijds toch echt aansprakelijkheid op zich genomen  toen men met mij tot een ‘schikking’ gekomen is over mijn levenslange letsel.  Zover dus de aansprakelijkheid en de noodzaak tot aanpassing. (Einde discussie)

1.4 Welk ‘proces’?

Procesbewaking is een utopie in Gemeente Leudal die alle processen, termijnen, zorgvuldigheids- en proportionaliteitsbeginselen over de Leudalse muur gooit. Overgoten met een saus van ignorantie, onkunde, onwil en zelfs laster. Nu al sedert half juli 2016 weigert te communiceren, zelfs als die verzoeken van Ministerie van VWS of formele cliëntondersteuners komen.

Bestuurlijk Leudal (voltallig betrokken sedert 2008) de ene na de andere zondebok op het spit spiest om zich zo, ‘gedekt’ door de mantel van onschuld eigen nalatigheid te kunnen kwijten. Een ‘proces’ wat meer dan 15 jaar ook bescheven is, zwart op wit door artsen. Stelselmatige tegenwerking en geen verantwoording nemen.

1.5 Mishandeling

Ik roep nu heel hard dat ik mishandeld wordt. Het is een feit, geen stelling. De nalatigheid is van een magnitude en zo aantoonbaar dat de gruwelen ervan me soms nog zieker maken dan mijn progressieve handicaps. Maar niet alleen fysiek. Voor de reguliere lezers en volgers van mijn blogposts is al lang duidelijk dat de behandeling en bejegening door Gemeente Leudal geestelijke mishandeling constitueren.

1.6 In hongerstaking

De definitie van waanzin is: “Steeds hetzelfde blijven doen met de verwachting dat iets verandert”.

Aangezien mijn efforts als keurig burger, gebruik makende van briefrecht, petitierecht, ingebrekestelling wegens niet of niet tijdig beslissen, klacht- en bezwaarschrift  in de prullenbak van Leudal belanden die gewoonweg niets behandelt wordt, ben ik op 1 juni 2017 deze blog gestart en een week daarna 45 dagen in hongerstaking gegaan tegen dit inhumane beleid. Niet de eerste keer.

Wegens gebrek aan middelen van verzet (vanuit mijn bed) ben ik nl. in januari 2016 al eerder in hongerstaking gegaan, waarna de Burgervader op de 19e dag aan mijn bed mijn hand zat vast te houden. En verbetering beloofde. Zonder enig resultaat.

De goede bedoelingen en toezeggingen ten spijt, werden opgevolgd door nog talrijke  onzorgvuldige trajecten waarbij Leudal haar verplichtingen conform Art 3.9 AWB niet nakomt en er nog meer blijvende letsels en de bedlegerigheid (zonder behandelmogelijkheden) volgt die tot op heden voortduurt.

1.7 Intimidatie

Sedert ik deze blog met, vooropgestelde: zorgvuldig, onderbouwd met bewijsstukken die met de grootste efforts, letterlijke pijn en moeite geanonimiseerd worden teneinde de waarheidsbevinding in deze queeste te verkrijgen en in de hoop zo door een terechte maatschappelijke discussie deze gemeente te moveren wordt ik nu ook nog geïntimideerd. Een overheid onwaardig.Zelfs geconfronteerd met valse beschuldigingen door een gemeente die zelf over alle schreven van de wet wandelt en mij mee wil slepen in deze no-go zone.

Een heel team ambtenaren wat op 30 aug 2017 mijn blogpostjes gaat doorlezen en mijn weblog daarmee viral laat gaan op de server om mij vervolgens een sommatie te sturen wat waarlijk vergeten initialen of namen te verwijderen. Wat binnen 5 minuten gebeurd was ik heb nl niet de voorgeschreven 14 dagen nodig en zulks was ook nooit de intentie. Het gaat hier niet om de namen maar de “(wan)prestaties” die in Leudal een groups-effort zijn van B&W tot de laagste schoporde. Dat ging zo.

1.8 Integriteitsschendingen

Dat in Leudal intergriteitsschendingen en dergelijke behandeling van een burger schering en inslag zijn beaamt ook Mathieu Wagemans die in een brief aan de Burgervader van 18 juli 2017 zijn gram hierover schriftelijk indient. En ik het mijne. Hij herhaalt zijn bezwaren op 12 augustus 2017 wat dan zelfs de krant haalt nu hij van mening is dat Leudal haar kruit wel verschoten heeft en het tijd wordt voor een onafhankelijke klachteninstantie die niet gestoord wordt door vooroordelen, intimidaties en represailles jegenes de burger. Nog dezelfde avond upload Thieu Wagemans zijn eerdere rappels op de website van Ronduit Open en neemt moedig stelling tegen de uitvoering van beleid en wet door B&W en management.

Thieu/Ronduit Open was nl al langer actief het gebrek aan communicatie aan de kaak te stellen (zoals op 14 juli 2017) waardoor met name het sociaal beleid verder onder elk peil is. En blijft.

1.9 Code goed en openbaar bestuur

Dat de code goed en openbaar bestuur niet geldig is in Leudal mag wel duidelijk worden. Gemeenten dienen zich te houden aan deze Code tot Goed en openbaar bestuur. Het vijfde beginsel is het beginsel van legitimiteit. Dat wordt nu door zowel Gemeente als  haar (on)afhankelijke adviescommissie met de voeten getreden nadat zelfs de overdrachtelijke ‘schoenen’ al in mijn gezicht gegooid zijn.

1.10 Ook ambtenaren geïntimideerd

Na het debacle hongerstaking 2016, de door de Burgervader opgedragen verbeteringen en failures kreeg ik kort voor het besluit van juni 2016 een telefoontje van een WMO-regisseur of ik de klachten van resp 9 dec 2015 (klacht wgs gedragingen, bejegening en aansprakelijkheidsstelling) en 17 dec 2015 (aanvullende klacht wegens gedragingen en bejegening) die nooit behandeld zijn in te trekken.

Na enige getouwtrekt aan de mij goed bekende regisseur die immers al zo’n 9 jaar mijn herindicaties en aanvragen behandelde en ik echt wel aan zijn stem hoorde dat er iets goed mis was, werd mij meegedeeld dat indien ik de klachten niet in zou trekken hij onderwerp zou worden van onderzoek. Dat is wel zeer onbehoorlijk gezien de directe betrokkenheid van directie- en collegeleden en de Burgemeester himself, hij slechts de ‘boodschapper’ was immers al wat hij deed was uit en te na besproken met zijn leidinggevenden in deze. Leudal’s schaamteloze zondebok-politiek.

1.11 Geen enkele klachtbehandeling

Op 23 juli 2016 dien ik dan op advies van het Juridisch Loket een formele klacht in wegens de bejegening en gedragingen doorde Gemeente Leudal als ook een ingebrekestelling wegens het niet behandelen/beslissen inzake klachten van resp. 9 en 17 december 2015. Gedurende mijn tweede hongerstaking. Geen van bovengenoemde klachten zijn behandeld. Wel bevestigd voor ontvangst, anderen niet eens, maar staan wel in de mij na een Art 35 Wbp verzoek toegezonden stukken.

1.12 De Gemeenteraad

Gedurende mijn hongerstaking van 8 juni 2017 en mijn blog-efforts alhier heb ik op frequente updates gezonden aan onze echte volksvertegenwoordigers: de gemeenteraadsleden. Dat is ook een burgerrecht. Helaas vond slechts 1 van de 25 raadsleden het interessant genoeg om zichzelf eens te overtuigen van het tegendeel van de leugens die door met name passing-by interim-managers in Leudal al een jaar als mantra jegens iedereen die naar mijn casus vraagt herhaald worden.

“Make the lie simple, make it big, keep repeating untileveryone believes it.”

1.13 Struisvogels op pluche

Dit is geen nieuws voor de raadsleden die langer op het pluche zitten. Dat bewijst wel de inzet die enigen gepleegd hebben in de afgelopen jaren sinds 2008. Voor wat het waard is en die raadsvragen erg gewaardeerd worden, levert het weinig op als menigeen op het pluche zich niet vastbijt en doorvraagt. Zelfs niet als een voormalig wethouder aantoonbare en ernstige integriteitsschendigen vertoont (zie 5 jan 2016 e.v. in dat overzicht)

1.1.4 Niet iedereen steekt de kop in het zand

Dankzij de inzet van 1 raadslid, nieuwkomer Rob Flinsenberg (Leudal Sociaal) die het fijne er wel even van wilde weten kwam de doorbraak, tenminste in de uitblijvende badkameraanpassing. Hi bleef onvermoeid praten met de huidige wethouder en rappelplegen tot die eindelijk op 23 juni 2017 onverwacht aan mijn bed stonden oprecht geshockeerd was. Het gebeuren als kafkaêsk betitelde en van mening was dat hier gisteren een einde aan moest komen.

1.1.5. Denial is futile

Overige gemeenteraadsleden hebben 0,0 repliek op mijn schriftelijke noodkreten gegeven en hoewel men uit en te na op de hoogte is van integriteitsschendingen en machtsmisbruik door college en vooral het management wat stuurloos haar gang lijkt te kunnen gaan, blokkeren enigen onder hen mij nu zelfs op social media. Niet zo netjes. Niet erg openbaar. En al helemaal niet als je als gemeente mainstream media  haalt wegens je imagoproblemen. En dan ter damagecontrol een post plaatst opde gemeentelijke website met goede voornemens tot transparantie en communicatie om dan een burger in nood hoogst ordinair gaat blokkeren. Inclusief de Burgervader, de herder die zijn schapen niet hoedt maar blokt. SMH

De Doorbraak

2.1 Huisbezoek van de Wethouder

Sedert de inzet van Raadlid Flinseberg en de bezoeken van de Wethouder is er een doorbraak. Althans dat leek zo want de Wethouder heeft ieder stuk van onbehoorlijk bestuur en ieder gerelateerd stuk wanbeleid onder zijn neus gehad en gedurende 2,5 uur met mij besproken. (Waarvan getuige) Alles was zeer helder en liet niets aan de verbeelding over. Tot hij in het gemeentehuis door het management weer terug gefloten werd.

2.2. Zondebok 2: De Wethouder

Dat was echt een heel vies stukje goedkoop machtsvertoon om de Wethouder nu als “Zondebok 2” in deze doofpot affaire op te werpen. Zoals ik beloofd heb zal ik bij enige represailles jegens een oprecht bezorgde wethouder mij net zo fel daartegen verzetten als ik dat zelf doe inzake mijn bejegening en behandeling.

2.3 De corrupte handelswijzen, bewijzen en àlle saillante details

Voor wie ieder detail van deze ongelooflijk moreel corrupte en cheapo handelswijze van het management wil lezen klik hier.  In bijzin van getuige (deskundige) die dit in deze post ook schriftelijk getuigt, wordt de wethouder terug gefloten om een van feiten verstoken management en diens leugenachtige handelswijzen meer te beschermen, al gaat dat ten koste van hemzelf en mijn persoon; zo blijkt.

2.4 Tweede defacto besluit en toch een hoorzitting?

Zoals hier beschreven was er niet enkel al een defacto besluit nummer 1 van 11 augustus 2016 toen de advocaat van de gemeente opdrcaght gaf tot een kloppende offerte die nooit nagekomen is. Maar nu een tweede defacto besluit voor de werkelijk kloppende offerte.

Echter duidelijk overstuur in bijzijn van een getuige (deskundige) geeft de wethouder aan dat ik de hoorzitting die ik al op 19 mei 2017 “niet akkoord verklaard” heb met toezending van een ingebrekestelling op grond Wet Dwangsom die eveneens genegeerd wordt, toch doorgang gaat vinden. Hoezo abbb’s en hoezo behoorlijk bestuur?

2.5 Niet legitieme hoorzitting

Daarop per onderstaande brief onverwijld de voorzitter van de hoorcommissie gecontacteerd dat nu elke procesgrond in rechte voor die hoorzitting ontbreekt en. persisteren hierin ondanks mededelingen en toezending van de facto besluiten zelfs het gedrag van de hoor & advies beklaagbaar geacht kan worden, wordt ook dit gewoon genegeerd.

1_5 juli 2017 aan Voorzittercommissie gemeente Leudal2_5 juli 2017 aan Voorzitter commissie gemeente Leudal

2.6 Last minute

Enige uren voor de hoorzitting komt dan een bestuurder onwaardig emailtje dat ik dingen niet mag communiceren. Overduidelijk dat dit door de afzender met het mes op de keel gedicteerd is. Misschien in management-boysland een gebruikelijke tactiek is maar ik was niet onder de indruk. Ik was hoogstens in onmacht omdat ik in mijn bed lig en niet vervoer kan/mag worden en niet aldaar aanwezig kon zijn om die show binnen een kwartier tot de finale te brengen.

2.7 Slechts twee werkdagen later

Nog geen twee werkdagen na de hoorzitting krijg ik met instemming van Wethouder via Raadslid te horen dat er een besluit komt op grond van onze eigen offerte tot aanpassing, die tenslotte tot stand is gekomen omdat de gemeente haar opdrachten daartoe en die processen niet bewaakte (Dat wordt ook als nalatig betiteld doorde hoorcommissie waarvan verder in deze post het bewijs).

Wat ons doet vermoeden dat de hoorzitting inzake de aanpassing niet eens heeft plaatsgevonden want er komt noig steeds taal noch teken uit het gemeentehuis.

2.8 Een besluit

Per datum van 3 Augustus 2017 eindigt dit gevecht dan (denken wij) met een besluit, gebaseerd om de aan de eisen van medisch en ergonomische terdege door deskundigen opgestelde adviezen voldoet.

2.9 Smaadschrift

Niet aan mijn “wensen”, niet aan “toenemende eisen” zoals de gemeentelijke ambtenarij smadelijk en plein publique in de tante Bep of elders op persoonlijke titel op blogs van een andere activist schrijft. Incompetentie en onfatsoen viert hoogtij in Leudal.

2.10  Geen ‘Eisen’ maar ‘Vereisten’ heren!

Het gaat hier (alwèèr) en uitdrukkelijk niet (!) om mij te behagen. Het gaat hier doodsimpel om adequate aanpassingen die moeten voldoen aan een programma van eisen wat resulteerde in een met u besproken advies opgesteld door een werkelijk onafhankelijke ergonomisch deskundige en wat voor het eerst in 5 jaar waarlijk onderschreven door een medicus die daartoe bevoegd is. Dat weet u allemaal heel erg goed. Jokken betaamt een overheidsdiender niet.

2.11 Toch een hoorzitting en besluit

Dan komen we hier aan het magnum opus van Leudal’s wanprestaties. Het besluit van 5 september 2017, ondertekend door de Burgemeester en Gemeentesecretaris aka interim directeur themselves, met niets dan fouten en wel zeer vreemde onrechtmatigheden die nauwelijks te beschrijven zijn. Verstoken van elke wet of regelgeving. Alleen in Leudal!

Het Besluit

Een complete breakdown hoe Gemeente Leudal rolt. Bewijsstukken zijn in totaliteit ingevoegd en context/verwijzing loopt door na de afbeeldingen.

3.1 De poststempel klopt

Daar is dan ook alles mee gezegd. In dit officiele besluit ondertekend door Burgemeester en Secretaris staan maar liefst 8 foute data. Heren dit is ongehoord. Tenzij u dit net zo express en met voorbedachte rade deed zoals uw gemachtigde advocaat tijdens de hoorzitting dezelfde modus operandi hanteerde om ruis en rookgrodijnen te creëren.

Ik zal dat epistel vooralsnog hier niet plaatsen tenzij uw opvolgende reactie mij daartoe dwingt, behoud ik mij dat recht voor die ‘opzet’ te bewijzen maar dat voor nu even terzijde.

3.2 Back to the future-remake

Alleen in Leudal: Twee ‘top’-bestuurders die schrijven/ondertekenen:

“De commissie heeft ons geadviseerd om het bezwaarschrift tegen het besluit van 19 november 2017 niet ontvankelijk te verklaren”

Beste heren, het is september 2017 en u verklaart een bezwaar uit de toekomst niet ontvankelijk? Correctie-tik! U bedoelt dus:  het bezwaar van 19 november 2015 wat u nooit behandeld heeft.  (in groen de niet correcte data)

Tekst loopt door onder de afbeeldingen

Brief BW Leudal 5 sept 2017 Pag 1

Brief BW Leudal 5 sept 2017 Pag 2.png

Daar heb ik een paar dingetjes mee te weten:

3.3. Bezwaar zonder procesgrond invoeren in hoorzitting door gemeente

Uw gemachtigde die ter niet zo legitieme hoorzitting stukken in voerde ter ‘defence’, heeft dit bezwaar op de ‘werklijst’ van de hoor/advies commissie gezet. Die ook beklaagbaar is in deze nu er twee de facto besluiten genomen waren, eerstens in juni 2016 en daarmee letterlijk elke proces grond of reden daartoe vervallen is.

Zijdelings wens ik op te merken dat uik zulks al in de pleitnota heb vermeld omdat u mij niet wilde horen en persisteerde in een hoorzitting, en ik mij het recht voorbehoud deze ook in volledigheid te plaatsen als u niet met mij in constructief gesprek gaat. Die kans wil ik u nog geven om die blamage te beperken.

In die pleitnota merk ik al op dat uw gemachtigde dit vervallen bewaar, weliswaar door een pas na 104 dagen aan mij toegekomen offerte en besluit daarop enkel ingevoerd is om chaos te veroorzaken en de hoorcommissie totaal van de ‘wap’ te brengen. Maar gezien uw recente producties bent u dat zelf ook al langer.

3.4 Ontvankelijk verklaard besluit nu niet ontvankelijk verklaren

Dam breekt toch echt mijn Hollandse klomp als ik lees dat u e.e.a. nu niet ontvankelijk verklaard. Op advies van de hoor/advies commissie. Ik concludeer hier maar gewoon de enige optie: u heeft de correspondentie met mijn niet zo accurate inmiddels ex-advocaat niet ter inzage aangeboden bij de processtukken van de hoorzitting.

3.5 Ontvankelijk verklaring 10 Aug 2016

Dit is geen rocket-science.

Op 10 Augustus 2016 verklaarde u het bezwaarschrift door mijn advocaat niet ontvankelijk wegens een foutje van de weledelgestrenge vrouwe dit niet te dateren.

Diezelfde dag echter op 10 Aug 2016 en enige telefoontjes onder de confrères verder, zendt u dan een tweede schrijven richting mijn ex-advocaat met de boodschap  dat de bezwarencommissie akkoord is gegaan met verschoning, en vervolgens verklaard u schriftelijk dat het bezwaar ontvankelijk is en met verdaging van gebruikelijke termijnen (alle in Leudal) e.e.a. te beslissen op uiterlijk 8 december 2016. Inbegrepen de termijn voorm hoor- en advies waar u geen gebruik van gemaakt heeft. En een besluit wat u niet op 8 dec 2016 genomen heeft. Ook niet daarna. Pas na dit circus. En zonder advies van die commissie.

Hieronder de stukken. Voor de goede orde merk ik opdat deze mij veel te laat bereikten wegens vakantie van de advocaat.

De tekst loopt door onder de afbeeldingen.

Klik op het pijltje om de documenten full screen modus te lezen.

Waarmee uw niet ontvankelijk verklaring van 5 septmeber 2017 wel zo’n beetje de legitimiteit ontvalt, om maar te zwijgen over wat de lezer moet denken over het feit dat u dit onthouden heeft aan de hoorcommissie.

3.6 Bezwaarschrift 19 nov 2017 gericht tegen besluit 21 juni 2017?

Ja het staat er heus. Na de wettelijke bepalingen bla bla in alinea 3, stelt u dat de commissie gelet op die wettelijke bepalingen, in hoeverre het bezwaarschrift van 19 november 2017 (Correctie-tik 2015) kan gelden als tevens gericht tegen het besluit van 21 juni 2017 (Correctie-tik: 2016).

Beste overheid, ik heb geen glazen bol en een bezwaarschrift als dat van 19 november 2015 gaat u nu serieus op 5 september 2017 fout dateren en dan in de paradox gooien in een effort onder uw verantwoordelijkheden te ontlopen en al dat wat volgde (ingebrekestellingen en zo) te “verijdelen”.

God zij dank, is mijn geheugen en geduld duurzamer dan uw 120 grams papier waarop deze onzin geschreven is.

3.7 Back to the past

En gaat u voort dat uiteindelijk aan alles tegemoet gekomen was door een bezwaard besluit van juni 2016 wat u nooit behandelde en een de facto besluit van 11 augustus 2016 waar u nooit naar geleefd heeft! Ik krijg een beetje het heen en weer. U ook?

Immers, de management-boosdoeners achter deze perverse gang van zaken schreven in januari 2017 op mijn keurige verzoek om een statusupdate wegens uitblijvend besluit wat u conform wet en regelgeving op 8 december 2016 had moeten nemen, dat ik een besluit had van juni 2016. Zonder kennis noch opmerking van het defacto besluit van 11 augustus 2016 daarna waarin u onomwonden vastgesteld had dat (met schendingen van mijn eigen regie als PGB houder/aanvrager) zelf offertes had aangevraagd die niet klopten.  Dat staat letterlijk in uw brief, met de mededeling dat het van belang is dat kloppende offertes op tafel komen om verdere discussies te vermijden. Om dan vervolgens tot heden niet te praten.

3.8 Nalatigheid

Art. 3.9 AWB is ook zo’n dingetje in Leudal. De gemeente die hier eigen regie ondermijnt door zelf opdrachtgever te worden, laat na die kloppende offerte te leveren, noch bewaakt dat proces bij de geëngageerde partij daartoe.

3.9 De hoorcommissie vindt dat ook

De hoorcommissie verwijt u dat ook in haar advies met de volgende woorden:

“Echter uw college  heeft nagelaten om mw. XXX te verwittigen dat de firma XXX de opdracht niet meer wilde uitvoeren. Dit blijkt uit emailwisseling van 3 en 8 augustus en 3 september 2016 van de heer XXX van XXX met uw college. Duidelijk was dat de firma XXX niet nogmaals offerte zou aanpassen of de opdracht voor aanpassing van de badkamer zou uitvoeren. Daarmee heeft het college niet correct gehandeld naar mevr. XXX”

Dat is nogal wat. Kennende de jarenlange exacte inhoud van de problematiek, de ernstige gezondheidsgevolgen laat u mij dan bijna een jaar toch zo nalatig en stelselmatig, opzettelijk onderuit gaan met mijn gezondheid.

3.10 Burgervader zonder machtiging naar arts

Ernstiger omdat gezien mijn noodkreten, de Burgervader zelfs mijn huisarts bezocht heeft en in persoon zich daarover geïnformeerd heeft tijdens een artsenbezoek aan de praktijk. Overigens zonder schriftelijke machtiging maar de arts was kennelijk erg impressed door het hoge bezoek, blijft het een bewezen feit dat hier mijn privacy op vele gronden geschonden is en die kennis aldaar opgedaan nergens constructief ingezet werd, en ik dus u aansprakelikjk stel voorde geleden gezondheidsschade en die schade die nog blijvend blijkt door deze handelswijzen.

3.11 Opzettelijk onthouden van informatie

U heeft nl niet alleen mijn advocaat maar ook mijn persoon 3 emails van die aannemer onthouden waaruit onomwonden bleek dat die niet van plan was die zaak nogmaals juist te tekenen. Verder dan voorstellen van opstelling van zaken die niet eens pastten wegens fout meten, en de opstelling mijn benen zou amputeren terzijde. Ook dat weet u allemaal heel erg goed.

Ik behoud het recht voor die brieven (niet klachten, zoals u die misleidend benoemt tegen de hoorcommissie) alsnog hier in volledigheid te plaatsen, nogmaals ik geef u de kans u deze blamage te besparen)

Ook deze gedraging heeft voor nodeloze maanden van verval gezorgd die u had kunnen voorkomen door niet te pretenderen dat u conform uw schrijvens ‘bezig’ bent met een bezwaar, maar direct die mededeling uit had kunnen zetten opdat wij zelf een passende offerte konden laten maken. Met dito gezondheidsschade, opzet daarin  ten spijt blijf ik daarmee verder gaan in dit leven. Gemankeerd door uw bedrijfsvoering en onwil.

Nu meer dan een jaar te bed en met meerdere aan u meegedeelde letsels en ontstaan daarvan, meegedeeld ook in vertrouwelijke brieven aan de Burgemeester zoals die mij dit toestond tijdens zijn huisbezoek in januari 2016. Brieven die ik zo vertrouwelijk af bepaal als u de communicatie voor oplossing nog langer uit blijft stellen. Dat recht behoudt ik mij dan voor om zulks te doen om de waarheidsbevinding en schade te bepalen.

3.12 “Beklaagde” als getuige ter hoorzitting

Dan breekt mijn andere klomp – maar god zij dank “heb ik een rolstoel” en maakt schoeisel niet veel uit- als  u een bouwkundige uitnodigt ter hoorzitting wiens gedragingen en zelfs onbevoegde medische diagnoses al beklaagd zijn in de klachten van eerder genoemde data 9 en 17 december 2015 die u nooit behandeld heeft.

Deze mijnheer dan als “ergonoom” betiteld wordt zonder dat te zijn, ergo dat ook niet uit maakt  in onderhavige problematiek hem ontbreekt elke bevoegdheid tot het stellen van anamneses. In dat traject is namelijk elke behandelaar genegeerd. Hoewel de leidend “indicatiearts” die wegens gebrek aan succes inmidddels niet meer bij uw indicatieorgaan werkt, schreef ” Ik heb contact gezocht” is u ook 7 maal voor besluit meegedeeld dat hij dat letterlijk deed, en kunt u geen machtiging produceren, hoewel ik daar meerdere malen schriftelijk om verzocht heb, dat hij die had. Er is toen 0,0 contact geweest met werkelijke behandelaars en artsen.

3.13 Niet terzake deskundige of bevoegde getuige

Dan is de ontsteltenis nog groter als deze mijnheer de bron blijkt te zijn aldus verslag, van de opmerkingen dat ik steeds meer “eisen” zou hebben wat u blind volgt met uw “prudente”  smaadschrift in de Limburger. De man heeft die bevoegdheden niet en geen enkele arts gaat zijn gebral  coherent of juist verklaren. Waarom u juiost deze man uitnodigt  en niet de firma die volgens missende en verweten niet toegezonden correspondentie is mij een raadsel. Tenzij dat uw opzet was in uw rooksignalen richting de commissie.

3.14 Medische uitlatingen door een… bouwvakker

Dhr. vermeend ergonoom (bouwvakker)  die u met verkwisting van gemeenschapsmiddelen voor deze uren durende hoorzitting hebt laten opdraven, terwijl u al een de facto besluit had afgegeven (lees: integriteitsschending nummer zoveel) vervaagt dan ook nog eens de normen door over sta-funkties te gaan praten die almeer dan een decennia niet bestaan. (U weet wel dat is gebeurd toen u dat onderhoud aan rolstoelen niet conroleerde en ik daarna 15 maanden wachtende op een nieuwe rolstoel zo ten val kwam dat ik nooit meer zal kunnen staan zelfs niet in een tuigje. Vraagt u maar even na bij Pronk Ergo,de mechanische sta tafel kreeg mijn benen niet meer rechtgestrokken in 2011 door die laatstelijke val door uw sterfhuisconstructies)

3.15 Verbloemen feiten, dateren, antedateren, tijdreizen of juist geen datum

Dan heeft u de hoorcommssie zo ver dat ze ten aanzien van een achterhaald besluit in het advies op  de laatste pagina inzake “tweede bezwaarschrift” onder punt 4 en 5 een hele leuke twist maakt die niet zo zorgvuldig is. Slordig en niet zo netjes.

Onder 4 stelt  men dat de ergotherapeute (lees onafhankelijke ergotherapeute en uitbrenger van advies wat wel gesteund/onderbouwd en tot stand gekomen  is door medewerkering van echte bevoegde behandelaars) op “13 februari 2017 aan de WMO heeft laten zien”

Voorts:

Onder punt 5 stelt u dan dat ik ineens op 14 juli 2017 een “nieuwe tekening” ingediend heb. Dit is opdat punt juist dat ik toen de opdracht en tekening, het gehele bestek wat u al op 13 februari 2017 in uw bezit gekregen had, nogmaals gezonden heb na uw de facto besluiten van 28 en 29 juni 2017 hier.

3.16 Plan is niet nieuw maar ligt 7 maanden bij gemeente

Dit vermeend “nieuwe plan” wat niet nieuw is maar al bijna 7 maanden bij de gemeente ligt, staat dan ook als nieuw in het besluit, waardoor u het loskoppelt uit de bezwarenprocedure,terwijl u zelf naliet offerte 3 te leveren en wij dit gedaan hebben op 13 febr 2017.

Waar ik bijna een groot ongeluk in gestort ben met gezin als ik niet zo slim was geweest om in bijzijn van getuige te vragen om een bevestiging van die toezeggingen en letterlijke aanzet tot opdracht geven daartoe. De getuigenverklaring dat u die niet wilde geven staat ook in bovengenoemde link. Dat was echt een financiele failliet voor mij en een stel kinderen kunnen worden, zonder die garantie. Aangepaste badkamer en dan op straat? Hoe zei u hoe sociaal uw beleid was?

Ik maak mijn punt hier, dat u de commissie stelselmatig verdraaiingen en verdichtsels toe doet spreken. Onbevoegden over onbevoegde zaken laat spreken en mij uitsluit.

3.17 Discriminatie opgrond van handicap

De uitzonderlijke omstandigheden en persoonlijke onmogelijkheden ten spijt, weigert uw hoorcommissie mij telefonisch te horen. En moet ik dan in een bijlage bij uw bezopen besluit van 5 sept 2017 dat men tot dat besluit is gekomen vanwege mijn “spraakgebrek”.

Dat is discriminatie op grond van handicap en ik heb meer dan eens verzocht zo niet geeist gehoord te worden, om dan nu pas te lezen wat de werkelijke reden is. Ja ik stotter. Dus misschien duurt die zitting dan 5 minuten langer? U heeft mij hier wel even de overdrachtelijk mond gesnoerd nog voor ik die open kon doen op welke wijze dan ook. Een schending van mijn burger- en mensenrechten

3.18 Valsheid in geschrifte

Doordat de commissie, wiens kundigheid van de secretaris hier niet ter discussie hoeft te staan niet onderwerp is van de onderhavige problematiek, merk ik op dat diens verslaggeving wel aan het licht brengt dat u de commissie valse gegevens verstrekt, over niet bestaande aanpassingen van 2013. In natura nog wel!

Door proces verbaal doorde secretaris, maar ook in mijn persoonsgegevens voert u die steeds op. Erger nog, u heeft die opgevoerd als kosten, en zelfs daarover eigen bijdragen geïnd bij het CAK. En dat is dan fraude. Want die is nooit uitgevoerd maar wel ondanks duidelijk rappel aan de Burgemeester van Febr 2017 gehandhaafd.

Nu zien wij alles. Ook dat u in de laatste weken sinds u mijn blog aan het dooschoffelen bent, aan damagecontrol doet door nu na verklaring aan CAK dat alles pluis is, achter de rug geniepig eea recht te trekken maar weet u wat, papier is geduldig. En ik ook. Zodra ik die reconstructie hier online ga plaatsen gaat dat namelijk heel lelijk uit zien.

Dat zelfs de gemeenteraad hirvan opde hoohgte is en stulk blijft zegt iets over de angstcultuur binnen de Gemeente om zij die willen het zwijgen op te leggen. Zoals de wethouder die me onverhaald adviseerde na bestudering van de stukken de politie te bellen. We concluderen dus even dat Wethouder Sociale Zaken zo clean is als een pasgeboren baby in deze vieze kwestie. Er zou een onderzoekkomen wat uw management weer gesaboteerd heeft.

Conclusie

Heeft u hierop nog iets te melden, of komt u nu eindelijk eens praten want zo dunkt mij, bent u in uw efforts uw schandelijke en zeer beschadigende gedragingen te verhullen dat eigen graf steeds dieper aan hget graven.

Waarom komt u niet eens overleggen, open minded hoe we samen damage kunnen voorkomen en ik positief kan berichten over uw efforts daartoe?

Laatstens behoud ik mij het recht voor verdere aanvullingen en bewijsmateriaal toe te voegen teneinde de waarheidsbevinding en voortgang te bevorderen en eindelijk een keer de schendingen van mijn burger- en mensenrechten een halt toe te roepen

Onderstaand het advies en het verslag van de hoorcommissie waar onder behoud van al het bovengenoemde niet veel spoort, voornamelijk door de gedraging van gemeente Leudal stelselmatig en in hun self fulfilling prophecy mijn persoon te ondermijnen en mijn voorzieningen te frustreren  dee commissie door de Gemeente op het totaal verkeerde been gezet heeft.

I won’t rest my case.

Verslag hoorcommissie dd 20 juli 2017

Klik op het pijltje om full screen mode te lezen.

Advies hoorcommissie

For what it’s worth

Klik op het pijltje om full screen mode te lezen.