Nederland. De dystopie voor gehandicapten. Vergeet Artikel 1! Gehandicapt & Werk? De overheid beperkt u nog meer dan u al bent

Door @doofpotwmo | 28 maart 2018 | laatste update 7 april 11:00

Participatie(wet). Inclusie. Gelijkheid. Solidariteit? Had u nog geen hoorbeperking dan heeft u ‘geluk’ want het kabinet wil u een oor aan naaien. Kreten die mooi staan in verkiezingsbeloften, visionaire debatten en op papier, blijken rechten te zijn die in afnemende mate inclusiviteit van gehandicapten  volslagen de nek omdraaien.

Gehandicapten die niet zelfstandig in staat zijn het minimumloon bij elkaar te buffelen worden door een nieuw waanidee van de regering om de regeldruk inzake loonkostensubsidie van werkgevers te ‘verlichten’- die daartoe verplichtingen hadden maar die niet na (willen) komen-  nu gewoonweg in de schoot wensen te verschuiven van de gehandicapte werkende.

Die niet alleen de arbeid maar ook de rekening mag gaan betalen door loondispensatie, halt aan pensioen, WW en WIA-opbouw en zelfs de surplus betaling denkt te gaan decentraliseren naar gemeentelijk niveau waardoor de gehandicapte werkende weer overgeleverd wordt aan de gemeentelijke postcodeloterij.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken wil van het gezeur van werkgevers af en probeert die te paaien maar weet nog niet hoe dat zou moeten. Wel dat het 500 miljoen oplevert om nieuwe beschutte werkplekken van horigheid te creeren waarbij niemand onder het bijstandsnivo zou zakken. Nu dat stukje afhankelijk wordt van de gemeentelijke willekeur, de lokale ambtenarij met haar bureaucratie betwijfel ik of dat een besparing oplevert maar worden hier op tal van punten burger, economische, grondrechten en mensenrechten geschonden. Niet zo sociaal, want mocht u per ongeluk nog een partner met een inkomen hebben dan ontvangt u geen aanvulling en wordt de druk van eventuele mantelzorg die u al van uw ega(a) ontvangt nu de ‘liefde’ ook nig zwaar onder druk gezet door deze neoliberale dystopische doorwerking op uw gezin en leven.

De exacte gevolgen van Loondispensatie, lees en huiver:
Loonkostensubsidie wordt Loondispensatie : De Gevolgen

Volslagen delussioneel en Kafkaësk!

 

Volgens Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet dienen:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Dientenverstande stelt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) dan ook:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede in verband met artikel 1 van de Grondwet en alsmede op grond van de Richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000, tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG, 2000, L303), ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijke leven bescherming te bieden tegen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte en dat het daarom wenselijk is behoudens de door de wet genoemde uitzonderingen onderscheid op deze grond te verbieden;

 

Volgens de Algemene wet Gelijke Behandeling mag er dus:

” Geen salarisonderscheid gemaakt worden op grond van sekse, herkomst of religie. Niet tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers, mensen mèt of zonder handicap of chronische ziekte, en werknemers met een vast of tijdelijk contract. “

 

Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap reeds op 30 maart 2007 ondertekend maar echter pas op 14 juni 2016 geratificeerd. Op 14 juli 2016 is het Verdrag daadwerkelijk in werking getreden

Opdat de Rutte III regering nog geen jaar later, direct met dit en meerdere verdragen en rechten schendende, snode plannen uitvouwt om gehandicapten tegen onvervreemdbare rechten in, daarin te beknotten mocht deze aan de slag gaan door minder dan minimum salarissen te betalen, de pensioenregeling en niet limitatieve beperkingen op te leggen, ja bukt u maar akvast u wordt weer beperkt. Nu ook nog in uw beurs.

En de volgende verdragen zullen u geen soelaas bieden hoewel klagen open staat bij het College voor de Rechten van de Mens in geval van naar gemeenten gedecentraliseerde beslissingen die nadeling voor u uitvallen en pr postcode discriminerend kunnen uitpakken, u niet helpen omdat die u niet ondersteunen bij ‘eenzijdig overheidshandelen’ omdat de wetgever dat zo bepaald heeft.

 

En dan?

Ja dan stapt u naar de ondernemingsraad (als die er is) of personeelschef/ vertegenwoordiging voor een rechtvaardigings toets. Is dat er niet bij je bedrijf, ga dan naar de vakbond (als die er is) en anders op naar de rechter. Dat is als u de griffierechten überhaupt nog kunt betalen!

Maar zodra u op bijstandsniveau zit kunt u die kosten vast gaan verhalen bij de gemeentelijke bijstand die u met open armen gaat ontvangen nadat u uw volledige privacy en casus daar weer neer- en uit kunt leggen met alle kosten van dien. Die volwaardigheid claimen en uitvoeren is dus niet zo gelijkwaardig als men deze doet voorkomen.

 

Wat vinden de belangenverenigingen?

Overkoepelde belangenvereniging Ieder(in) is het er niet natuurlijk mee eens en heeft een alternatief voor loondispensatie naar de Tweede Kamer en de staatssecretaris gestuurd. De De toelichting van de staatssecretaris leest u hier.

En hoe verder…?

Hieronder verzameld nieuws over de voortgang inzake dit oneerbare idee om gehandicapten en hun rechten weer exclusief te maken en zo levenslang links- of rechtsom (ja blijft u maar VVD stemmen!) te verdoemen tot een zwaar van sociale zekerheden uitgekleed minimumloon. Dat is niet volwaardig Den Haag!

 

Pieter Derks over de plannen van de staatssecretaris

https://pieterderks.nl/ Geen pensioen meer krijgen omdat je te weinig verdient. Dat is dubbel genaaid worden, alsof je niks meer te eten krijgt ‘omdat’ we je banden hebben lek gestoken. Druktemaker Pieter Derks denkt het zijne van de nieuwe plannen van de staatssecretaris.

 

Aktie! Teken de Petitie

wij_staan_op

Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Teken alsjeblieft deze petitie als je tegen ongelijkwaardigheid bent. en wilt voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt.

Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard

Advertentie