Wet Dwangsom: Niet geldig in @GemeenteLeudal

25 januari 2018 door @doofpotwmo | laatste update: 27 maart 2018 07:30

De Wet Dwangsom evenals klachten, bezwaren, aansprakelijkheid- en ingebrekestellingen zijn facultatief in Gemeente Leudal. En worden in het geheel niet behandeld of in de doofpot geduwd.

Daarom gaat het bewijs nu online.

Wij hebben nu tevens, meer dan voldoende bewijs om aan te tonen dat de Gemeente Leudal inmiddels 12 jaar enkel artsen inschakelt en “stuurt” niet om – zoals beoogd en van de overheid te verwachten is – zorgvuldig een zorgzwaarte/omvang vast te stellen,  maar om keer op keer te bewijzen dat ik gehandicapt ben, en het College geheel zelf de zorgomvag vaststelt na klakkeloze overname van een AWBZ indicatie hetgeen zich niet verdraagt met de maatwerkgedachte van de Wmo 2015. (Uitspraak CRvB ECLI:NL:CRVB:2018:819)

Waar het hier feitelijk op neer komt is dat het College nooit de de ter zake dekundige indicatieartsen die in de loop der jaren ingeschakeld zijn, om aan handicap en beperkingen en progressie compenserende zorgomvang/funkties (in een deugdelijk advies zoals dat verwacht mag worden van een Indicatiearts) noch opdracht, noch gevolg aan heeft gegeven maar het college bevoegdheden gedelegeerd heeft: nl het vaststellen/handhaven en zelfs verminderen van de hoogte PGB zonder de minste of in het geheel geen onderbouwing te leveren en indicatie- en besluittrajecten derhalve niet rechtmatig verlopen zijn.

Dat is een zeer ernstige zaak waar het laatste nog niet over gesproken is.

 

Reactie op Ingebrekestelling Wet Dwangsom wegens niet tijdig beslissen na 17 meldingen, 2 formele meldingen en een integraal Plan van Aanpak sedert begin 2017

Het is alweer zover. Gemeente Leudal, het sinkhole in de Nederlandse rechtsstaat heeft weer een pièce de résistente gepresenteerd middels een brief dd 22 januari 2018 door Meester B. van juridische zaken.

Meester B gaat niet recht door zee maar laveert stuurloos door de vele stuurlui binnen de gemeentelijke galei die niet koersvast vooruit maar vooral tegendraads en zonder kennis of wil daartoe stuurloos blazen of zuigen, zwijgen of raaskallen in de zeilen hangend om weer de volgende WMO-schipbreuk veroorzaken.

 

Wat is er gebeurd?

De gemeente nam klakkeloos en zonder wijzigingen aan te brengen een in december 2006 door een arts en ergonoom van het CIZ opgesteld – en met tientallen pagina’s – onderbouwd indicatieadvies/omvang over, en negeert al jaren oproepen of noodkreten van artsen, specialisten en MD-teams voor uitbreiding aangaande de zorg gezien de progressie en teloorgang van mijn gezondheid waar nog geen tiende meer van over is vergeleken met de toestand in 2006.

Erbij opmerkende dat de gemeente Leudal in 2010 alle begeleiding zorg op grond van fysiek handicap onrechtmatig afnam wegens ‘ontbreken van grondslag psychosociaal’ en pas 6 jaar later daartoe een besluit af gaf.

Een overzicht van 10 jaar indicatiebesluiten

bijlage-3-1-plan-van-aanpak-pgb-hh-vermindering-hh-zorg-omvang-6-mei-20178

En dat zo is sedert 2006

bijlage-3a-zorg-wmo-hh-identiek-sinds-12-dec-2006-email-30-juni-201011

17 Meldingen sinds 2016

Dan hebben we middels 17 meldingen sedert 2016 aangegeven dat de situatie door de bedlegerigheid vanaf 8 juni 2016 (nu 597e dag en voortdurend) de gezondheidssituatie dermate verslechterd is dat de zorgomvang niet meer adequaat en passend is aan de situatie. Dat staat o.a. beschreven in het Plan van Aanpak/Persoonlijk Plan van 24 april 2017 wat alhier op deze blog gepubliceerd staat sedert 31 Augustus 2017 omdat het stelselmatig genegeerd wordt als melding. Net als de overige 17.

 

Nieuwe aanvraag herindicatie op 21 juni 2017

Doodmoe van het negeren van de meldingen door Gemeente Leudal en midden in hongerstaking 3 doen wij dan op 21 juni 2017 de volgende letterlijke melding:

“Herindicatie bestaande zorgomvang door terzake deskundig arts, bepaling benodigde zorgomvang in verhouding tot complexe fysieke therapieresistente en uitbehandelde aandoening met sombere prognose.”

En dààr blijft u al in gebreke door geen enkel wettelijk verplicht keukentafelgesprek ter exacte en inhoudelijke inventarisatie van de zorgaanvraag/melding, noch een verslag te maken, want u komt dan pas formeel op 21 september 2017 voor het eerst echt praten na 15 maanden.

Hier bleef u al in gebreke.

Door niet op komen te dagen voor een verplicht keukentafelgesprek en daardoor zonder verplicht gespreksverslag door te gaan. Maar wat dat betreft zijn er van de laatste 4 huisbezoeken sinds 21 september 2017 geen verslagen geproduceerd.

23 juni 2017 Huisbezoek door de wethouder

Op 23 juni 2017 is o.a. dit probleem met zorg, ongewijzigd sinds 10 jaar en de gemeente die rappels van artsen genegeerd eveneens besproken. Alsook het Plan van Aanpak van 24 april 2017 wat aldan in persoon ook nog is aangeboden aan de Wethouder tijdens dat huisbezoek die beloofde er iets mee te doen: zonder resultaat. De wethouder raadde mij aan een nieuwe aanvraag herindicatie in te dienen en ik deelde hem mee dat wij dat twee dagen daarvoor hadden gedaan,

21 sept 2017 Huisbezoek door WMO ‘Afdeling’

Op 21 september 2017 ben ik na 15 maanden communicatieweigering door de gemeente, efforts van cliëntondersteuners ten spijt, dan eindelijk bezocht door de programma-regisseur van de WMO Dhr. G en Mw. P1. Aldan is in bijzijn van de cliëntondersteuner het Plan van Aanpak aan bod gekomen en Dhr. G. gaf aan hiermee bekend te zijn.

Tijdens dit gesprek is de aanvraag van een herindicatie van alle WMO zorg door een arts conform aanvraag van 21 juni 2017 besproken en zou deze ingepland worden door een collega van mw P1, te weten mw P2 omdat P1 op vakantie zou gaan.

Ondanks het feit dat de zorgo,mvang herziening en noodzaak nu per Plan van Aanpak al 3 maanden bij de gemeente bekend is, ondanks duidelijke bespreking in bijzijn van de cliëntondersteuner dat het gaat om een herindicatie van de gehele WMO zorgomvang vindt een werkelijke indicatie door een arts pas plaats op 23 november 2017.

Bevestiging alle WMO zorg conform gesprek/bespreking Plan van Aanpak

Dat het om besproken herindicatie van alle zorg gaat (niet enkel BG) maar, HBH èn BG gaat wordt nog even op diezelfde dag, 21 september 2017 schriftelijk bevestigd:

(21 sept 2017) Verzochte informatie.png

Besluit 2 oktober 2017:  Niet zorgvuldig, niet volledig èn daarnaast geantedateerd!

Ondanks duidelijke afspraken en schriftelijke bevestiging van/op 21 sept 2017 toen alhier de Boss-WMO en Mw P, en zou ik inzake de herindicaties door haar vervangster mw P2 gecontacteerd gaan worden wat nooit gebeurd is.

Desondanks wordt er door de gemeente een besluit van 2 oktober 2017 afgegeven, enkel over extra en tijdelijke BG zorg voor “mobilisatie” als aanvraag op 21 juni 2017. U begrijpt wel dat dit onvolledig en een deeladfvies is, niet conformde aanvraag van 21 juni 2017 voor herziening van de gehele funktie BG. U baseert dat deelbesluit dan op een  SCIOPENG rapportage met een aantal wel zeer bijzondere kenmerken waaronder antedateren:

 • De gemeente zegt de medische adviesrapportage van SCIOPENG volledig overgenomen te hebben en uit controle is gebleken dat deze zorgvuldig tot stand gekomen is
 • De datum van de aanvraag door de gemeente is: 06-07-2017
 • De datum van uitgevoerd onderzoek/huisbezoek valt eerder dan de aanvraag nl op: 13-06-2017

 

Hold your horses – Full Stop!

Voor wie oplet ziet, dat hier een vermeend huisbezoek voor WMO zorg heeft plaatsgevonden op 13 juni 2017. Nog voor de aanvraag op 21 juni 2017. En dat de aanvraag ervoor 3 weken na dat vermeende huisbezoek heeft plaatsgevonden.

De SCIO rapportage is uitgebracht op 21 juli 2017, verzonden op 21 augustus 2017, herzien op 19 september 2017 en daarop ondanks het gesprek met Dhr. G en Mw. P besloten door Mw. G op 2 oktober terwijl nimmer een dergelijk indicatiegesprek heeft plaatsgevonden!

De enige juiste conclusie is derhalve dat deze indicatie niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Dat er geantedateerd is, en dat de gemeentelijke uit/afspraken van 21 sept 2017 en bevestiging ervan genegereerd zijn bij besluit van 2 oktober 2017.

 

Dus herhaalde melding gemaakt

Aangezien hier ambtenaren zelf beslissen inzake extra tijdelijke BG uitbreidingen, of huisbezoeken gebruiken waar met geen woord gesproken is over zorg omdat dat huisbezoek van 13 juni 2017 over WMO vervoer ging,  en de 2 formele meldingen en 17 overige meldingen inzake ALLE zorg ‘vergeten’ en/of genegeerd worden en dus is er opnieuw melding gemaakt.

De inhoud is expliciet en zeer duidelijk

Wederom merk ik op er is op 1 februari 2018 nog steeds geen besluit op basis van zorgvuldige indicaties. Maar dat mij mondeling is meegedeeld dat de arts een vermindering indiceerde zonder onderbouwing, terwijl de zorgomvang HH sinds 2006 identiek is. (Zie bijlage 3 bij Plan van Aanpak). Dit gaat echt nergens meer over!

 

Meldingformulier WMO 24 okt 2017.png

Wat is er wel gebeurd dan op die 13 juni 2017?

Op 13 juni 2017 is de arts geenszins hier geweest voor een bespreking inzake zorg, maar inzake de vervoersvoorziening die aangevraagd was op 11 mei 2017. Er is met geen woord over de zorg gesproken noch vragen aan mij gesteld daarover. Dit kan dus geen zorgvuldige indicatie resp. besluit genoemd worden.

Het bewijs:

(7 juni 2017) Uitnodigingsbief HB inzake Vervoer 13062017 - Weblog doofpot wmo leudal.png

 

Vertraging: Mw P1 op vakantie

Zoals op 21 september 2017 besproken en schriftelijk bevestigd eerder in deze post afgebeelde email, was er nogal wat vertraging. Buiten het feiut dat haar college Mw. P2 contact op zou nemen inzake de herindicaties, heeft zij dit nooit gedaan.

Is er geen enkel gesprek of overleg aangaande geweest en zijn de afspraken van 21 sept 2017 in het geheel niet nagekomen.

Er vindt totaal geen communicatie plaats binnen de gemeente Leudal.Temeer daar ook niet voldaan wordt aan de abbb’sen WMO wetgeving en regels inzake : GESPREKSVERSLAGEN.

Tot op heden hebben wij geen gespreksverslagen van het gesprek. van 21 sept 2017, 23 november 2017 en 18 december 2017 , 9 januari 2018 ondanks de inzet van 2 cliëntregisseurs wegens de “zorgvuldigheid”

 

Gemeente wenst medisch gesprek bij te wonen

Op 6 november 2017 heb ik over de vertraging en de gang van zaken mijn ei in een email gelegd opdat dat duidelijk werd en ik eindelijk wel eens een herindicatie door een arts tegemoet wil zien en in privacy want de gemeente is voornemens bij dat medische gesprek aanwezig te zijn waar iuk het niet mee eens ben noch behoefte heb aan kennismaking met Mw. P2 die geheel niets vervangen heeft.

Dat heeft heftig de gemoederen op doen lopen zijn in het gemeentehuis bij de voorbesprekingen en instructies om indicaties te “sturen” omdat ik op mijn privacy sta en mevrouw P1 noch P2 niet bij het medische gesprek wilde. (Ja ik heb ook oren. Ook in het gemeentehuis!)

 

 

(6 Nov 2017) Pag 3 Re Afspraak huisbezoek inzake melding en StaVaZa - Weblog doofpot wmo leudal.png

En mijn antwoord:

(6 Nov 2017) Pag 1 Afspraak huisbezoek inzake melding en StaVaZa - Weblog doofpot wmo leudal.png

(6 Nov 2017) Pag 2 Re Afspraak huisbezoek inzake melding en StaVaZa - Weblog doofpot wmo leudal.png

 

Ingebrekestelling 15 november 2017

Besproken in Plan van Aanpak, overhandigd aan gemeente op 23 juni 2017, meermalen besproken gedurende alle huisbezoek tot die tijd, meldingen 21 juni 2017 en 24 oktober 2017 duidelijke afspraken op 21 sept 2017 ten spijt nog steeds geen besluit aangaande zorgomvang die passend is aan iemand die ruim 500 dagen plat ligt.

Op 15 november 2017 heb ik de gemeente in gebreke gesteld wegens het uitblijven van die herindicatie. Maar ingebrekestellingen worden hier in deze gemeente kennelijk gerecycled als toiletpapier want ondanks de geadresseerden en leesbevestigingen 0,0 respons.Deze is cc gezonden aan B&W en de gemeenteraad, Nationale Ombudsman en het Juiste Loket.

Weigeren tot erkennen ingebrekestellen, dat blijven, maar ook geen klachten behandelen (sinds 2015)

Net zo min als klachten maar die plaats ik hieronder wel even opdat u allen getuige bent van het feit dat deze zaaknummers, afkomstig uit de officiële bronnen van de gemeente gewoon opzettelijk en onder schending van alle abbb’s daar staat waar ze staan: in het systeem om nooit behandeld te worden. Onderstaand alle officiele klachten die als bijlage bij de stukken die ik. toegezonden kreeg na een art 35 WBP verzoek:

1- FORMELE KLACHT 9 DEC 2015 BLOG

De aanvullende klacht van 17 dec 2015 waarvan wij een ontvangstbevestiging hebben is overigens door de gemeente niet in het systeem ingeschreven

2- INGEBREKESTELLING EN KLACHT 22 JAN 2016 BLOG3- FORMELE KLACHT 25 JULI 2016 BLOG4- FORMELE KLACHT 20 OKTOBER 2016 BLOG5- FORMELE KLACHT 16 FEBR 2017 BLOG6- FORMELE KLACHT 15 JUNI 2017 BLOG

 

De Gemeenteraad wordt stelselmatig voorgelogen, zelfs op schrift in officiële ambtelijke adviezen

In de tweede listing met klachten, (klacht 22 jan 2016) staat genoemd: raadsvraag 10-3. Gedurende deze raadsvraag door een lid van Ronduit Open, heeft de toenmalige Wethouder Sociale Zaken ontkent, stelligst, dat er dergelijke klachten bekend waren bij gemeente Leudal. U kunt zien dat dat een stellige leugen is aangezien de klacht van 9 december 2015 (eerste van alle nooit behandelde en ingebreke gestelde klachten) in het systeem van de gemeente stond.

Raadsvraag 5 januari 2016
Raadsvragen door Ronduit Open duiden op een integriteitsprobleem van de voormalig Wethouder, maar ook van de Voorzitter. Klachten en bezwaren zijn immers in beginsel altijd gericht aan het College van B&W hebben deze tenslotte alle bezwaren/klachten (inclusief die van 9. dec 2015) ook ontvangen, waar zometeen tijdens een volgende raadsvraag ontkenning en doodzwijgen gebezigd wordt: Integriteit? Leest u het zelf maar eens:

raadsvraag-1

Lees bovenstaande 1e klacht in de klachtenlijst, ingeschreven in het gemeentelijke registratiesysteem onder nummer 14529 op 9 december 2015. Dus de voormalig wethouder, zelf ontvanger van een klacht zat gewoon te liegen en heeft de gemeenteraad opzettelijk misleid.

7 januari 2016 Aanvullende Raadsvragen: Voormalig Wethouder ontkent dit glashard en zwart op wit en zijn “ambtelijk advies” a.k.a. schriftelijke beantwoording van de vraag is een leugen op schrift:  Er is ons geen klacht bekend waarbij hiervan sprake is.

raadsvraag-7-jan-2016

23 November 2017: Huisbezoek 7 personen

SCIOPENG had een huisbezoek aangekondigd van 4 personen. Echter….

Op 23 november 2017 is tijdens een huisbezoek terwijl ik hondsziek op de bank lig met hoige koorts met een overkill van 7 personen i.o.v. de gemeente ernaast, (ja u leest het goed!), dit onderdeel zorg van het Plan van Aanpak wederom besproken: zonder resultaat.

Weer hebben tot op heden 25 januari 2018 geen besluit op de probleemanalyse zoals beschreven in het plan van aanpak van 24 april 2017, fgormele melding 21 juni 2017, Plan van Aanpak overhandigd aan de wethouder op 23 juni 2017, besproken op 21 september 2017, forme4le medling van 24 oktober 2017 etc etc etc en communicatie daarna. Dus Gemeente Leudal, hoe u het ook draait in uw afwijzing van 22 januari 2018, u bent gezien bovenstaand bewijs en fceitencomplex ernstig in gebreke.

18 December 2017: Plan van Aanpak = Onbekend!

Op 18 december 2017 ben ik bezocht (wegens vermeende zorgvuldigheid) door twee cliëntondersteuners te weten Mw. P1 en Mw. G1 die ineens onbekend zijn met het Plan van Aanpak en spreken die leugen recht uit in het gezicht van mijn cliëntondersteuner die bij alle gesprekken aanwezig is geweest en mij.

Ik heb nog opgemerkt dat dit vreemd is omdat de Burgervader en secretaris per formele “sommatie” van 5 september 2017 een per abuis vergeten mailadres in het Plan van Aanpak op deze blog geanonimiseerd wensten te zien. Die affaire leest u hier.

Het is dus volslagen uitgesloten dat iemand nog “onbekend” is met dit Plan van Aanpak en de hiaten in de WMO voorzieningen en vooral met de 17 meldingen en uitgebreide probleemanalyse in dat Plan van Aanpak zeker van Juni 2017 tot en met heden dit wel stelselmatig blijft negeren en nu ook nog ontkennen wat echt niet meer kan.

 

Wet Dwangsom

Op 9 januari 2018 was de termijn op grond van de wet Dwangsom verlopen en hebben wij;

Op 15 januari 2018 de gemeente een vordering dwangsom gezonden met onderliggende stukken.

Op 22 januari 2018, – ja je bedenkt het niet en probeert u vooral even mee te lezen en het te volgen – komt Meester B dan met een brief dat de gemeente in het geheel niet in gebreke is want men (mevr van G.) heeft op 2 oktober 2017 (zorgvuldig geacht en u weet gezien bovestaande dat het niet zo is!) besloten!

Herindicatie en specifieke zorgomvang door een arts na meldingen sinds November 2016/per plan in Juni 2017 pas op 23 Nov 2017 plaatsvindt

Vreemd, het indicatiegesprek zoals aangevraagd sinds Juni 2017, daartoe heeft pas plaatsgevonden op 23 november 2017 toen uw 7 koppige taskforce hier aan mijn bank stond.

Dus dat is de status.

1 Jaar doorlooptijd voor een werkelijk indicatiegesprek door een arts met specifieke beschrijving en vraagstelling, de indicatie die daartoe nog niet gesteld is, nog geen advies gezien noch een besluit maar een gemeente die schrijft dat zij niet in gebreke is…

Only in Leudal.

Meester B. deelt ook mee dat ik “gesteld heb dat zij in gebreke waren” Nogal een understatement nu die ingebrekestelling naar B&W en (b)cc gehele gemeenteraad inclusief de Nationale Ombudsman gegaan is zoals hij had kunnen zien in de bijlage.

En nog steeds geen resultaat want het proces huisbezoek 23 November 2017 en zoals ik het nu noem: “Taskforce Truttenschudder” aangaande is zo hilarisch dat dat een eigen blogpost krijgt een dezer dagen, we praten hier over Lingewaard II situaties, sturen van indicaties en meer verboden en schandalen, so keep tuned!

Status

In the meanwhile was de noodzaak tot correcte indicatie wel uitdrukkelijk bekend hoe zeer de gemeentelijkeambtenarij het hoofd ook in het zand steekt ten koste van mijn gezondheid terwijl ik momenteel 597 dagen plat lig zonder noemenswaardige vooruitgang maar meer complicaties en nieuwe letsels.

Tsja Meester B het valt niet mee, om dat gerotzooi van uw ambtenaren met juridisch kontgedraai weer te pareren en dat met zoveel (misplaatst) zelfvertrouwen doet, niet ter dienste van de burger die u betaalt en hoort te ‘dienen’ op basis van waarheidsbevinding en feiten, maar andere tactieken toepast om de onzorgvuldigheden en nalatigheid in de doofpot van Leudal te bevorderen.

Zoals gewoonlijk ben ik niet onder de indruk maar zal ik deze onzorgvuldige werkwijze eens even uitbeelden voor de lezers van mijn blog http://www.doofpot-wmo-leudal.com en overige geïnteresseerden opdat die het wel gaan begrijpen, en in the effort u misschien ook.

 

Bonus FAQ nr 1 : Waarom doet de Ombudsman niets?

Goede vraag die mij veelvuldig via email en twitter gesteld is. Ondanks efforts van Raadslid Wagemans van Ronduit Open deze kafkaeske situaties eens te laten onderzoeken door een onafhankelijke deskundige loopt dat op niets uit want de Burgervader weigerde aan zijn verzoek (zie onderstaand) tegemoet te komen.

(5 Nov 2017) brief ronduitopen aan burgemeester 5 nov 2017 -Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG.PNG

 

Ja hoe zit dat dan met die Nationale Ombudsman?

Ja die schrijven we al sedert 2015 aan. En in 2016. En in 2017.

Tot na enig persisteren op twitter het sectorhoofd van de Nationale Ombudsman zijn excuses aanbiedt per onderstaande email:

5- (5 Dec 2017) Mail Sectorhoofd Nationale Ombudsman klachtbehandeling Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG.png

 

Geen schot in de zaak, nee al jaren niet!

Ik ben het zat. Die onafhankelijke beoordeling zal er komen ook al moet ik jaren bezig blijven zoals uit onderstaande bewijsstukken blijkt:

Klacht 5 Nov 2015

1- (5 nov 2015) Bevestiging Uw klacht is ontvangen - Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG.png

Klacht aanvullend 11 dec 2015

2- (11 Dec 2015) Bevestiging Uw klacht is ontvangen Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG.png

Klacht 27 augustus 2016

3- (27 aug 2016) Bevestiging Uw klacht is ontvangen - Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG.png

 

Klacht 5 april 2017: Eindelijk gehoor…

4- (5 april 2017) Ontvangstbevestiging voor verzoek aan de Nationale ombudsman dossier 201713825 - Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG .png

 

Mail 5 april 2017, belopfte tot intake…. wat ik zeg, belofte!

4- (5 april 2017) Ontvangstbevestiging voor verzoek aan de Nationale ombudsman dossier 201713825 - Doofpot WMO LEUDAL WEBLOG .png

Intake die uiteindelijk pas 9 maanden later op 5 januari 2018 plaats heeft gevonden. Ik had in die tijd een kind kunnen baren!

7- Intake 5 Jan 2018 2017.13825 Uw reactie van 21 december 2017 -DOOFPOT WMO LEUDAL WEBLOG.png

 

Deze gehele behandeling is maar met 1 woord te betitelen: verwaarlozing. Met opzet. Ik hoop dat Gemeente Leudal beseft dat het opzettelijk benadelen van de gezondheid tot wiens zorg men verplicht is weleen strafbaar feit is.

Ja ik overleef ook de huidige gemeenteraad nog wel. Maar ik roep alle partijen inclusief de gemeenteraad nu toch echt op van dat pluche te springen. Mijn gezondheid/leven/welzijn, van mij en mijn kinderen staat hier op het spel.

 

Update 1 | 25 jan 2018 16:00

De Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft laten weten dat zij direct tot aktie zijn overgegaan en de gemeente Leudal gevraagd hebben hen te informeren over de klachten.

Update 2 | 1 febr 2018 14:35

Hilarisch! Zelf de AWB Facultatief in Leudal!

Op 23 januari 2018 heb ik Meester B een zeer kort mailtje gestuurd dat hij de verkeerde conclusies neemt en de gang van zaken bij mevrouw P, eens moet navragen.

Mw P. die met mw G. van de week hier was en zelf nog aangaf dat het indicatiegedoe nog steeds niet klopte. Mocht u tussentijds druk bezig zijn de blame en shame bij SCIO neer te leggen wil ik u reminden aan Art 3:6 1 AWB en vooral Art 3.9 AWB maar dat terzijde. Ik heb nog steeds geen besluiten.

Krijg ik zojuist een brief dat de Gemeente Leudal, (in strijd met de vereisten van een bezwaarschrift conform art 6.5 AWB) nu weer misbruik maakt van de AWB om dit traject ook weer te traineren. Op zijn minst tot Juli a.s. zoals dat hier gaat in Leudal. Standaard modus operandi: frustreren.

Vreemd genoeg bevat het bewuste (NIET ondertekende ) emailtje geen header “bezwaarschrift” zelfs niet het woord “bezwaar“.

Ik bespaar me sinds u hoorzittingen zonder legitimiteit houdt; klachten,  ingebreke- en aansprakelijkheidsstellingen gewoonweg nooit behandeld en bezwaarschriften rekt bis zum geht nicht mehr, mezelf namelijk de moeite.

Ik blog er tegenwoordig wel over.  Zoals u wel bekend is.

Het is namelijk al uit en te na gebleken dat naast het in de doofpot duwen van klachten en ingebrekestellingen, het de kop indrukken van een maatschappelijke discussie u veel meer interesseert!

Maar dit slaat wel alles Gemeente Leudal… ik ben sprakeloos.

Dit is hilarisch.

Hier laat u nu weer eens precies uw kant zien waarom in deze gemeente burgers die de stelselmatige nalatig- en onzorgvuldigheid bespreken, beklagen met hun klachten de doofpot in gaan en op welke goedkope en illegale manier u de AWB facultatief verklaard, misbruikt en dat enkel weer om een burger in nood te treiteren.

Een verkorte mededeling van bovenstaande  is met een link naar deze blogpost – update retour gezonden aan de Gemeente Leudal.

 

 

 

Even mailen!

Dus we mailen nog even door, immers, dit is de gemeente Leudal

Die gemeente die in 2016 een door een advocaat ingediend bezwaarschrift wat die advocaat om wat voor reden was vergeten te tekenen NIET ONTVANKELIJK verklaarde, toen weer wel, om het ruim een jaar later bij hoorzitting van 20 juli 2017 alsnog weer NIET ONTVANKELIJK te verklaren. Volgt u het nog?

Ja ja u leest het goed, ofleest hier of hier na.

Dus we mailen even niet met Meester B.Die doet kennelijk niet meer mee!

Begrijpend lezen is ook zo’n ding bij de gemeente. Burgers zo’n treiter-vedraag-bezwaar-opvattingen zenden is ook een belediging voor iemands intelligentie, maar voor wie wel de regels begrijpend kan lezen ziet dat hier gewoonweg incoherente nonsense van de bovenste orde gebezigd wordt, enkel en alleen een in gebrekestelling te stuiten en te traineren bij volle bewustzijn dat dit gehele indicatietraject zonder een greintje van zorgvuldigheidsbeginselen of overige abbb’s is verlopen en er (nog steeds) geen besluit te bekennen valt.

Only in Leudal…

1 Uw brief van 31 Jan 2018.png

2 Uw brief van 31 Jan 2018 .png

 

Update 3 | 6 febr 2018 17:00

Gemeente Leudal negeert oproep van de Nationale Ombudsman

Op 25 januari 2018 (update 1) heeft de Nationale Ombudsman de Gemeente Leudal verzocht te reageren op de openstaande klachten. op 6 febr 2018 om 17:00 laat de behandelaar bij de Nationale Ombudsman weten dat men nog steeds geen reactie heeft van de Gemeente.

Update 4 | 8 febr 2018 12:00

Mw P en Mw G op de draaimolen: Nieuwe onderzoeksronde? Nee beste gemeente, daar doe ik niet aan mee!

Shocking. Even de core-feiten op een rij:

 1. De gemeente vertelt even dat zij inderdaad sinds 21 december 2017 adviezen van de indicatiearts in huis hebben. Dat is 7 weken gemeente Leudal! Een van de adviezen impliceert een al ruim een jaar bekende noodzakelijke uitbreiding van de BG zorg.Die u mij 7 weken dus onthoudt. Opzettelijk.
 2. De dames bevestigen drie maal dat zij het niet eens zijn met het advies over de HH zorg, dat is namelijk een tegen historische besluiten abnormale verlaging van de zorgomvang zonder enige motivatie.
 3. Men heeft nog geen besluit omdat men de ‘arts niet kan bereiken’
 4. En stelt vervolgens een nieuwe onderzoeksronde voor want ‘de Gemeente Leudal’ werkt met nieuwe RESULTAATGERICHTE onderzoeksmethodieken.
 5. Als toegave wordt er een sheet op A3 tevoorschijn getoverd waaruit blijkt dat de gemeente al sedert juni 2012 35 euri en centen betaald voor een rolstoel die toen al total los is verklaard. Ik heb voorgesteld de toenmalige WVG hofleverancier maar eens een terugvordering van pakweg 2400 Euro te sturen en na te kijken wat die boeven nog meer van onze belastingcenten stelen.

Nu moet u eens luisteren:

Er zijn tal van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) die het handelen van de overheid aangaan. Deze zijn deels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maar betreffen ook grotendeels ongeschreven recht. De abbb gelden naast besluiten ook voor overheidshandelingen van feitelijke aard. Hieronder valt ook het handelen van bestuursorganen in het kader van uitvoering van de Wmo in de fase tussen melding en verslag van het onderzoek. Artikel 3.1 lid 2 Awb bepaalt immers dat de afdelingen 3.2 en 3.3. van de Awb (zorgvuldigheid, belangenbehartiging en advisering) ook van toepassing zijn op andere handelingen dan bestuursbesluiten.

En dan zeer toepasselijk, ik blijf het herhalen tot u het onthoudt!

DE VERGEWISPLICHT

Art. 3.9 Awb: “Het bestuursorgaan dient zich ervan te vergewissen dat het onderzoek door een adviseur op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.”

 1. Dat er sedert 7 weken een besluit BG voor mobilisatie met uitbreiding van uren ligt, zoals al sedert aanvang 2017 verzocht, in 17 meldingen, 2 officiele meldingen van 21 juni en 24 oktober 2017, besproken is op 21 sept 2017, 23 nov 2017 en 18 dec 2017, en vervolgens op 8 februari nog geen besluit neemt om die uren toe te kennen die dienen om mijn 611 dagen bedlegerigheid te stuiten door fatsoenlijk te kunnen mobiliseren is schandelijk. U ontneemt mij dus al 7 weken die uren die mijn conditie al 7 weken hadden kunnen verbeteren.
 2. Dit is inderdaad onmogelijk omdat u al meer dan 8 maanden een plan van aanpak heeft met de orgomvang die ongewijzigd is sedert 2006. Ja u leest dat goed. 2006. En daarbij al de brieven van artsen, specialisten en MD-teams om uitbreiding stelselmatig genegeerd heeft. En de aap nu uit de mouw komt: U heeft nooit een arts om een omvang gevraagd terwijl u 8 maal een arts betaald heeft om zo’n advies uit te brengen maar die enkel laat besluiten of ik gehandicapt benen dan zelf op de stoel van arts gaat zitten om de omvang met gevolgvoor gezondheid en dus verslechtering vast stelt. Hier is het laatste nog niet over gesproken.
 3. Het is niet mijn probleem dat u een arts niet kan bereiken.U zet maar een advertentie op de voorpagina van een krant, mailt, belt,schrijft hem een brief of schrijft de letters in de lucht het maakt mij niet uit. Ik heb u weer herinnerd aan Art 3.9 AWB. U blijft verantwoordelijk voor die zorgvuldigheid en termijnen.
 4. Mw. G repeteert dat tot 5 maal toe haar mantra’s over de nieuwe resultaatgerichte onderzoeksmethode van Leudal. Dat resultaatgericht indiceren is een vies woord anno 2018 Mw. G. gezien de jurisprudentie die bij rechtbanken nu al maanden aan de lopende. band gevomeerd worden. En nee,  daar doen we niet aan mee want de status is dat u moet besluiten en niet wederom voor de zoveelste keer in 17 jaar een warme doorstart wilt maken door niet te besluiten maar voor de zoveelste keer weer te gaan onderzoeken, die tijd heeft u gehad en de aanvragen en afspraken zijn indicatie door een arts wat u met alle respect niet bent. U gaat die arts maar eens mooi achter zijn broek aan om het werk af te leveren conform de opdracht die u gegeven hebt:Vaststellen van de zorgomvang in uren“. Daar heeft u voor betaald, die zorgvuldigheid moet u opeisen en die zorgvldigheid moet u leveren omdat ik daar recht op heb. (Update 19 febr 2017: Gemeente heeft arts geen informatie verstrekt die aangeleverd is voor de aanvraag)
 5. Het is uiterst zorgelijk te weten dat bij een gemeente de procesbewaking dermate slecht is dat er 5,5 jaar, 68 maanden te weten, bedragen met een totaal van een ruwe 2400 euro weggeboekt zijn naar een leverancier die die rolstoel (geleverd in 2005) afgekeurd en ingenomen heeft in nadat deze total loss was in 2012! (Leest u maar even Art 4f in de Bruikleen-OV van de WVG). Dit gaat werkelijk nergens meer over. Dit is zeer zorgelijk. Hoe werkt die accountantsbewaking in Leudal eigelijk?

 

Follow the money!

Omdat deze ‘hofleverancier’ van Gemeente Leudal haar aanbesteding verloren was en de rolstoeldirect in een zgn.’sterfhuisconstructie’ donderde, en mij nieuwe banden weigerde waardoor de rem niet kon functioneren en ik daardoor een blijvend heup/bekkenletsel heb opgelopen incl rukm 5 maanden plat heb gelegen in pijnmodus ‘marteling’. Een leverancier die weigerde banden te wisselen in 2012,die in 2018 nog betaald kriojgt voor een niet bestaande voorziening…. hoe bedenken jullie het. Ja bewaken doen jullie dat ook niet dus.

Nòg ernstiger is, dat de aap uit de mouw komt.

Dat u feitelijk al sedert 2007, geen enkele keer de omvang door een arts heeft laat vaststellen terwijl ik progressieve en uitbehandelde aandoeningen hebt maar die artsen betaald om vast te laten stellen dat ik in een rolstoel zit. U heeft zelfs zonder artsen of daartoe competent geschoolde, zorg verminderd op drogredenen, met als gevolgernstige gezondheidsschade. Dat vertelde het MD team u al in 2008 en 2009.

Ja dat ik gehandicapt ben weten we al sinds 2000. Daar hebben we geen arts voor nodig dat is nogal overduidelijk. Het gaat om zorgOMVANG. Die compenseert aan de gebreken om mij in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Dat is het doel en daartoe dient u met alle zorgvuldigheid te onderzoeken. Gezien de complexe medische situatie kan u dat niet maar is daar een arts bij nodig. Die u wel stuurt maar niet de juiste vragen stelt. Of gewoonweg niet luistert.

Dat u wel die zorgvuldigheid veinst, met nadelige gevolgen i.e. de te snelle progressie van mijn onomkeerbare handicap / aandoeningen en gewoonweg het spelletje ‘terzake deskundig en bevoegd ‘doktertje blijft spelen. En dat al in het 12e jaar….

Recente jurisprudentie (Zaaknr AWB – 17 _ 4426 d.d. 29 januari 2018) stelt weer eens omomstoten vast dat zelfs een ‘ervaren WMO consulent GEEN medisch adviseur is’.

 

Update 14 Februari 2018

Rappelvordering dwangsom ontvangstbevestiging 2018-02-14 at 10.15.47

Vandaag is een rappel Vordering Dwangsom (en besluit) afgegeven ter receptie van de gemeente Leudal, alsmede per email gezonden aan het College en de Gemeenteraadsleden cc cliëntondersteuning en de Nationale Ombudsman met de volgende tekst:

“Ik informeer u dat vandaag een rappel inzake de Wet Dwangsom bij de gemeente is afgegeven. De reden voor dit rappel is dat er tot op heden na 17 meldingen, 2 formele meldingen en een Plan van Aanpak nu al 8 maanden geen zorgvuldig advies noch besluit is afgegeven en de huidige indicaties zeer binnenkort aflopen wat de rust en stabiliteit binnen dit gezin danig onder druk zet.

De gemeentelijke WMO is afgelopen week hier op huisbezoek geweest en de adviezen, zij het deel-adviezen, zijn sedert 21 december 2017 in bezit van de gemeente. Dit is morgen 8 weken zonder een besluit.

Dit is volslagen onacceptabel!

Het wordt nog ernstiger als nu ambtenaren onomwonden meerdere malen in bijzijn van getuige en clientondersteuner toegeven dat de adviezen niet juist zijn. En vervolgens proberen mij als een draaimolen na alle insponningen van een heel jaar nu wederom zelf -als niet medici- met de nieuwe resultaatgerichte methodes te indiceren omdat een arts zijn werk niet doet.

Ik heb de dames WMO gewezen op Art 3.9 AWB en daarmee is de kous wat mij betreft af. Wij bevinden ons in een stadium indicatie-trajecten, onderzoek en dus in de besluitfase. 

Die uitblijft.

Pertinent dus geen momentum om als niet ter zake deskundig of niet bevoegde een warme doorstart te maken en dan maar zelf te onderzoeken wat het moet worden. Temeer daar een recente uitspraak ( https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:269&showbutton=true ) recentelijk nog maar eens bevestigde dat zelf de meest ervaren wmo consulent geen medisch deskundige is maar men hier in Leudal wel op die stoel gaat en blijft zitten met alle gevolgen van dien.

Het uitblijven van de juiste zorgomvang door een ter zake deskundige medicus bij dergelijk complex progressief en uitbehandelde aandoeningen en handicap heeft al tot teveel schade geleid. Dat zal ik hier niet hoeven te herhalen.

Ernstiger is nog dat de bij de gemeente in bezit zijnde deeladvies BG-i ter mobilisatie gewoonweg opzettelijk onbesloten blijven. Dit deeladvies bevat een uitbreiding van de uren ter mobilisatie en nu blijkt dat deze 8 weken in bezit zijn van de gemeente zonder die niet onverwijld ter bevordering van mijn conditie toe te kennen is de gemeente in deze wel aansprakelijk te houden voor het talmen en zo obstructie van mijn herstel qua mobilisatie op een moment dat ik 617 dagen plat lig. Dat is dus op geen enkele manier goed te praten.

 

Deze gang van zaken is onacceptabel en wij rekenen alhier op onmiddelijke interventie/aktie van betrokkenen, beleidsmakers en -uitvoerders.

VORDERING VAN DWANGSOM PAGE 1 (14 februari 2018)VORDERING VAN DWANGSOM PAGE 2(14 februari 2018)

Update 17 Februari 2018 14:30 uur

BREKEND | Zojuist bericht ontvangen dat de Gemeente Leudal die zegt NIET IN GEBRREKE TE ZIJN, 12 WEKEN NA HUISBEZOEK VAN 23 NOV. 2017, aaanstaande maandag de indicatiearts die er toen eveneens bij was opnieuw stuurt.

Voordat u gemeente Leudal (herhaling) weer de zondebok-protocollen uit de kast haalt en een blame game jegens een indicatiearts begint herhaal ik dat diens adviezen al sedert 21 decemnber 2017 kennelijk op uw bureau liggen en u daar gewoonweg geen aktie op heeft ondernomen, wetende, toegevende dat ze niet kloppen.

Op mijn vraag aan u of u de arts de informatie over o.a. de huidige zorgomvang uberhaupt wel verstrekt heeft, kunt of wilt u niet antwoorden. U zegt dan: “Ik weet het niet”

Ervan uitgaande dat de gemeente zoals gewoonlijk elk voorgaand medisch advies uitwisselt zonder voorafgaande toestemming overigens, rijst dan de vraag waar de onzin uit het HH advies vandaan komt. Dit bedenkt de arts niet zelf, er is niet om een machtiging verzocht dus bent u diegenen die in Lingewaard-stijl de adviseur dicteert zoals u dat ook met de WC-Vamat heeft gedaan of gepoogd heeft een Ergotherapeut te beinvloeden met richting afwijzing sturende vragen inzake een vervoersvoorziening?

(Voor de goede orde: U  BENT DE OVERHEID, U HEEFT DE VERGWISPLICHT, U HEEFT NIET TIJDIG NOCH ADEQUAAT NOCH ZORGVULDIG GEHANDELD, NOG GEEN BESLUIT, U WAS, BENT EN BLIJFT IN GEBREKE)

Update 19 Februari 2018

Opnieuw een onderzoeksronde in. Bezoek door de indicatiearts die bij navraag inderdaad geen gegevens over de bestaande zorgomvang heeft ontvangen noch de stukken die ik aan de gemeente heb doen toekomen tbv een zorgvuldige indicatie.

Aangezien u als gemeente vergewisplicht heeft en eveneens stelt de wet WMO2015 in artikel 5.1.1., eerste lid dat het College in het kader van het onderzoek met betrekking tot de cliënt persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende gezondheid, mag verwerken die het College heeft verkregen ten behoeve van de uitvoering van de taken die de wet aan het College opdraagt, een en ander uitsluitend voor zover die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn.

Zoals bijvoorbeeld een onderzoek. Ook daar blijft u dan wederom in gebreke dooreen indicatiearts niet te voorzien vand e informatie die aan dermate specifieke maatwerkvoorziening ten grondslag moet liggen teneinde een aan handicap en progressieve aandoeningen compenserende voorziening eer aan te doen.

Maatwerkvoorziening

Het overzichtzorgindicaties vanaf 2006 geeft aan dat er al sedert die tijd sprake was van een maatwerkvoorziening aangezien u bij de inwerkingstelling van de WMO 2007 klakkeloos de CI indicatie die uiterst zorgvuldig wasd heeft overgenomen en aangehouden maar de aanvullende uren onder zorgkantoor regels, als extra uren conform de hardheidsclausule heeft toegekend. So i rest my case: Maatwerk

Ook al preekt mw G nog zo fel

De doodling mw G, die als 2e wmo regisseur is toegevoegd aan mijn wmo regisseur “in het kader van de zorgvuldigheid” tekent sterretjes op haar blok en overige kunstwerkjes, maar gespreksverslagen van de bijeenkomsten 21 sept 2017, 23 nov 2017,18 dec 2017,9 jan 2017 en eind jan 2017 zijn er nog steeds niet.

De preek-pickupnaald van Mw. G blijft continue hangen op uw nieuwe standaard formulieren WMO 2018. Op een toon..de klapp[er dichtslaand en roepende “NOU DAN ZIJN WE KLAAR!” nou ja laat ik dit zeggen, als overheid dient u elke burger met gepast respect te behandelen. Dergelijk gedrag valt onder intimidatie en laten we maar gewoon even het hoge woord eruit gooien, Beste Mw. G als u denkt mij zo te bejegenen dan mag u niet meer mee!

Enfin formulieren beste Gemeente, die verordening 2018 blijft ondergeschikt aan de hogere WMO2015 wet die stelt in Art. 2.3.1. :

 

“Het college draagt er zorg voor dat aan personen die daarvoor in aanmerking komen, een maatwerkvoorziening wordt verstrekt.”

 

Waarmee ongetwijfeld ook bedoeld wordt dat u zoals de overheid betaamt niet onbeschoft de preekmodus aanzet om uw standpunten formulieren 2018 erdoor blijft drukken – tot ik er doodmoe van wordt – , maar eer doende aan die zorgvuldigheid alle beschikbare data/aangeleverde gegevens aanlevert aan een arts om die maatwerkvoorziening vast te kunnen stellen. En vooral zichzelf als wmo-consulent onthoudt van eigen anamneses waartoe u niet eens bevoegd bent. Of is mij ontschoten dat een van de bezoekende regisseurs in de meanwhile een bul GZ-psych, psych of -ater heeft gehaald? Nee dus.

Dat gezegd hebbende dring ik er met klem op aan uw persoonlijke meningen en ‘diagnoses’ voor zich te houden anders. ga ik van die praktijken eens even een punt maken inclusief uw schriftelijke overtredingen in deze (en dàt wordt lelijk!) nu u al twaalf jaar heeft bewezen totale lak te hebben aan ernstige fysieke aandoeningen waarvan u de omvang niet eens kunt bevatten.

 

(Wordt vervolgd…)

sharingcaring

 

Advertentie