Doofpot Klacht (2) die u NIET mag lezen van Gemeente Leudal

3 Juli 2017 en taal noch teken van de gemeente Leudal.

Zoals aangekondigd hierbij de publicatie van de volledige klacht inzake gedragingen en bejegening van 17 dec 2015 (aanvulling op klacht van 9 dec 2015) die nog steeds in de doofpot zitten. Belast zijn met een ingebrekestelling die evenmin opgevolgd wordt conform de Wet Dwangsom, waartoe geen behandeling noch hoorzitting heeft plaatsgevonden.

Om het tij van de levensgevaarlijke situatie bij gebrek aan aanpassingen te keren, de onwil, doofheid, blindheid en opzettelijk zwijgen van College en Raad te doorbreken zal ik vanaf nu elke dag àlles wat niet behandeld wordt publiceren.


Afzender:
XXX

Aan:
Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal
Dhr. XXX (Sector directeur zorg en Welzijn)
Postbus 3008
6093ZG Heythuysen
 

Per email
cc
Nationale Ombudsman (Dossier nr 2015XXXX)
Juridisch Steunpunt
NPCF (Dossier nr. 151107-0XXXXX)
XXX (arts)
XXX (advoca

Datum: 17 December 2015
Betreft: Uw Kenmerk: LE2014UIT/8205

Geachte Burgemeester en Wethouders, Dhr. XXX,

Ik hoop dat u allen heel erg goed zit op dit moment want deze aanvullening op de eerdere ingediende formele klacht met bovenstaand kenmerk d.d. 9 december 2015 is zeer ernstig te noemen.

Sedert 23 september 2015 vraag ik om onafhankelijke cliëntondersteuning. Hetgeen stelselmatig wordt genegeerd. Buiten de meerdere meegedeelde klachten en bezwaren – die kennelijk enigen van u vervelen, op de tenen treden or whatever – zijn dit rechtmatige handelingen tegen wanbeleid.

Waar ik eerder al opmerkte dat ik mij verwaarloosd voelde kunt u aan de lijst toevoegen dat ik stelselmatig en moedwillig door de afdeling WMO van Leudal, haar teamleider, de sector directeur en de wethouder dus om te tuin geleid wordt.

Ik schrijf: “moedwillig”.

Omdat u meer dan eens aangegeven hebt mijn ‘casus’besproken te hebben. Ik heb de afgelopen maanden enige malen onderhuidse dreigementen en regelrechte ‘instructies’ gekregen (zelfs schriftelijk) aan wie ik mijn repliek dien te zenden.

Ik merk op, dat de Burgemeester in deze mijn noodkreten steeds doorstuurt aan de
portefeuillehouder Wethouder XXX (voormalig wethouder), maar dat het dan weer in het ‘zich beledigd voelde’ circuit beland wat zich niet kan onthouden van onproffesionele houdingen en handelingen van dien aard.

Het stelselmatig negeren van mijn klachten, bezwaren, waarschuwingen voor besluiten dat e.e.a. niet zorgvuldig verloopt en niet nakomen van toezeggingen terug te bellen mag niet eens een naam hebben. Het lijkt wel een circus. Ik hoop dat u uw oren eens goed openzet voor het volgende:

 

Klacht 9 december 2015

Aangezien u mijn feedback of klachten op elke mogelijke wijze uit de weg gaat en niet pro actief bent in het oplossen van inhumane problematiek is er totaal geen sprake van Wet Maatschappelijke Ondersteuning maar (ge)wet(enloze) maatschappelijke ondermijning.

U liet mij dan ook geen keus om een formele klacht in te dienen aangaande deze gedragingen.

Ook daar heeft u weer over vergaderd met zijn allen, naar ik aanneem na aansporing van onze Burgervader. Waarvoor mijn dank, ik kreeg eindelijk een ontvangstbevestiging van een klacht.

Stelselmatig ontzeggen onafhankelijke cliëntondersteuning

U hoort als gemeente deze ondersteuning zelf aan te bieden. Daarentegen ontzegd u het, zelfs nameerdere interne overleggen, en misleid u mij zelfs.

Maandag 14 December 2015: Contact met MEE Nederland
E.e.a. heeft ertoe geleid dat ik in samenspraak met het Nationale Zorgnummer zelf contact gezocht heb met MEE. Ik heb Mw. XXX  van MEE Venlo, uitgelegd dat het MEE enkel op mijn uitnodiging aan de gemeente eens op huisbezoek te komen op 1 oktober jl. bij mij thuis is geweest.

Het verslag hierover was dermate beroerd dat ik dit niet kon ondertekenen. Meerdere klachten hierover zijn schriftelijk bij u ingediend. Ik verwijs graag naar de inhoud daarvan, alsook naar de inhoud van de klacht van 9 december jl.

Het MEE gaf afgelopen maandag 14 December 2015 aan, dat er geen enkele informatie over mij in het systeem stond. Daarna ben ik doorgeschakeld naar het MEE Noord en Midden Limburg in Venlo, alwaar hetzelfde het geval bleek te zijn: Er was geen enkele informatie voorhanden.

Dit is bizar.

Temeer daar het nu op de kop af 11 weken geleden is dat uw WMO regisseur en het “MEE” in de door mij voorgehouden hoedanigheid als onafhankelijke clientondersteuner bij mij thuis

zijn geweest en ik sedertdien steen en been klaag over het uitblijven van ondersteuning maar ik ook mag verwachten dat vanuit de professionele en toch gedeeltelijk autonome functie van mw. Hendriks mag verwachten dat er iets gebeurt was.

Ik heb telefonisch hierover een klacht ingediend.
Er is mij meegedeeld toen door het MEE dat Mw XXX inderdaad geen onafhankelijke cliëntondersteuner is.

Dinsdag 15 December 2015
Ben ik gecontacteerd door MEE, Mw. XXX  had mijn voicemail ingesproken maar door de uitgesproken slechte gezondheid waar ik in verkeer is mij dat ontgaan omdat ik gewoon weg KO lag.

Woensdag 16 December 2015
Gepoogd Mw. XXX van MEE terug te bellen maar zij was niet werkzaam op woensdagen. Zij zou terugbellen op Donderdag 17 December, heden dus.Er werd mij wel meegedeeld dat mijn gegevens nu ineens wel in het systeem staan. Bijna magisch. Er zou bij staan nu, dat Mw XXX (niet onafhankelijke cliëntondersteuner)  mijn onafhankelijke cliëntondersteuner zou zijn in deze. Ik heb dit wederom betwist en ook als bedenkelijk aangemerkt.

Donderdag 17 December 2015
Meerdere malen gepoogd contact te krijgen met Mw. XXX (MEE ML)  die haar terugbelafspraak nietnakwam. Na te persisteren in de wacht te blijven staan op haar toestel werd ik opeens doorgepatcht naar een andere client die ook in de wacht stond.

Ik heb daarop terug gebeld en gevraagd om het emailadres van de Regiomanager, waarop de receptie mij direct doorverbond met Dhr. Jan Bertrams, Regiomanager van het MEE. Ik heb hem mijn ongenoegen over de gang van zaken duidelijk gemaakt en meegedeeld dat uw gemeente mij stelselmatig om de tuin leidt inzake die clientondersteuning.

Hij bevestigde ook (!) dat Mw XXX geen onafhankelijke clientondersteuner is, maar met de”pet van de gemeente in het team zit”. Hij deelde mij ook mee dat uw gemeente in de onderhandelingen hieromtrent duidelijk is ingelicht.

Zojuist ben ik gecontacteerd door de werkelijke cliëntondersteuner die aangaf dat u gisteren officieel deze ondersteuning pas heeft aangevraagd. Exact 12 weken na mijn schriftelijke vraag hierom op 23 september jl. en nagenoeg 11 weken na het gesprek waarbij de door u mij voorgehouden onafhankelijke cliëntndersteuner hier aan mijn bed heeft gezeten.

U hoeft in deze, in de setting van mensen die nu inmiddels zich gemoeid hebben met deze “casus” zoals u het noemt, niet aan te komen met “misverstanden” of iets dergelijks. Ik mag als burger van de overheid verwachten dat u weet waar u mee bezig bent.

Niet alleen dat, maar zeker dat beleid dusdanig wordt uitgevoerd dat ik daarop kan rekenen maar vooral dat het niet ook nog beschadigend en benadelend werkt, wat nu wel zo is. Dit is een feit wat u niet meer kunt weerleggen.

Klacht

Dit is zeer ernstig. Dit is verwaarlozing van uw zorgplicht.

Temeer daar u allen na al mijn efforts, en uitnodigingen om tot gesprek en mediation te komen alles negeert of uitstelt, frustreert bis zum geht nicht mehr en zelfs liegt of onrechtmatige bepalingen handhaaft. Gezamelijk. Want u heeft immers “mijn casus” meerdere keren met elkaar besproken.

1.
Op 17 April 2014 is het amendement van lid Otwin van Dijk (33841 nr. 68) aangenomen door een meerderheid van de kamer die de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning en het recht daartoe duidelijk borgt.

Om ervan verzekerd te zijn dat het “belang van de betrokkene het uitgangspunt is”; Het belang van de cliënt moet het enige belang zijn dat meetelt voor de cliëntondersteuner.”

Voor de volledige inhoud van de motie en aanname door de Tweede Kamer verwijs ik u naar de bijlagen.

2.
U heeft mij deze clientondersteuning stelselmatig ontzegd.
U geeft mijn veelvuldige verzoeken hierom stelselmatig genegeerd.

Dit resulteert in een nadeel voor mij want immers, ware er bij de indicatietrajecten zoals verzocht op 23 september 2015 gehoor gegeven, en niet eigengereide interpretaties aan gegeven dat ik behoefte heb aan het opbouwen van netwerken en daarvoor het MEE nodig zou hebben, de email van 23 sept 2015 is duidelijk voor eenieder die begrijpend kan lezen.

3.
Nu niemand in het proces van indicaties aanwezig was om mijn belangen te behartigen en de werkwijze (onzorgvuldig) van indicerende personen te monitoren heeft dit wel degelijk nadelig voor mij qua procedures uitgewerkt, maar vooral voor mijn gezondheid.

Want ware het zo dat er clientondersteuning aanwezig was geweest was het denkbaar en zeer waarschijnlijk geweest dat er mediation had plaatsgevonden alvorens ik moest gaan bezwaren wegens onbeantwoorde klachten en procedures ga entameren.

4.
In de handreiking van de VNG “Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten” (zie bijlage) staat het beland en voorwaarden voor deze ondersteuning ook duidelijk omschreven. Die omschrijving laat niets aan de verbeelding over. Deze dient zo ingezet te worden dat met “informatie, advies en algemene ondersteuning, bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, etc etc” zoals omschreven in Art 1.1.1.

5.
Onder het hoofdstuk “Onafhankelijkheid” wordt die onafhankelijkheid duidelijk omschreven en onderstreept. Ondanks het feit dat ik die bedenkelijke onafhankelijkheid van Mw. XXX (niet onafhankelijke cliëntondersteuner) al betwist hebt in bezwaar en de klacht over gedragingen van 9 december 2015;

houdt u evendoch nog steeds stand, en naar we vandaag nu weten, neemt u nog steeds geen actie tot 16 december 2015 toen u pas het MEE gebeld heeft. Weliswaar mij nog steeds koppelend aan de persoon die ik al betwijfelt heb qua objectiviteit. Hetgeen vandaag gewijzigd is door interventie van de regiomanager.

6.
In deze handreiking staat het amendement 3841 nr. 68 ook vernoemd.

Ernstiger is dat juist in deze handreiking als leiddraad wordt aangegeven:

“Naar aanleiding hiervan is door de Staatssecretaris van VWS aangegeven dat dit betekent dat degene die cliëntondersteuning biedt, niet dezelfde persoon kan zijn als die beslist over de toewijzing van een maatwerkvoorziening”

en

“Indien echter binnen één organisatorische eenheid, bijvoorbeeld in de vorm van sociale wijkteams, beide functies zijn vertegenwoordigd, is het des te belangrijker dat formeel is geregeld en vastgelegd dat niet één en dezelfde persoon beide functies mag vervullen”

Ondanks mijn meervoudige beklag over de niet onafhankelijke ondersteuning, blijkt dat u mij wel degelijk foutief voorgelicht heeft, nagelaten heeft de wet en regelgeving heiromtrent te volgen, maar zelfs opzettelijk heeft doen geloven dat ik te maken had met onafhankelijke ondersteuning; u schreef namelijk op 23 september 2015 aan mij:

“Gezien het feit dat wij binnen ons team een medewerker van het MEE hebben….”

Manipulatie gespreksverslagen

Nog ernstiger is, dat u ondanks de regelgeving toch eisen opgooit voor ondersteuning, of althans in zoverre mij dit wijs heeft gemaakt. In de gespreksverslagen die voor geen meter klopten overigens, en 6 weken doorlooptijd nodig hadden bij de gemeente om tot een enigzins acceptabele versie door mij voor Gezien getekend te worden, stelt u namelijk wel voorwaarden.

In de eerste versie van het verslag stond beschreven dat het MEE mij zou contacteren. Ik er nog van uitgaande dat het gaat om onafhankelijke vlientondersteuning in afwachting verbleef.

In de derde versie van het verslag komt echter een wederrechtelijke opmerking te voorschijn namelijk: “dat ik pas aangemeld zou worden als het verslag ondertekend zou zijn.”

Deze “voorwaarde” is in strijd met de regelgeving. In de handreiking van de VNG staat immers duidelijk omschreven dat de toegang tot cliëntondersteuning geen indicatie of toewijzing benodigd, het in de wet defenieerd is als algemene voorziening.

En dat mensen, geen onnodige drempels mogen ervaren bij de toegang tot cliëntonersteuning.

Dat alle versie van de verslagen door uw team zijn gegaan, naar ik dus begrijp ook langs de neus van Mw XXX (niet onafhankelijke cliëntondersteuner)  zijn gegaan, is het mij nu totaal onduideljk hoe het met eenieders professionaliteit gesteld is.

Of laat u zich wellicht allemaal leiden door de vooroordelen gebaseerd op ongeoorloofde anamneses door niet ter zake deskundigen aangaande mijn vermeende psychologische problematiek?  (Versie 1 van het verslag)

Echter, ware het zo geweest dat uw gemeente aan de informatieplicht had voldaan, ware er hier bij indicaties een ondersteuner aanwezig geweest, ware deze niet weggekomen met opmerken zoals “ de mening van uw huisarts is niet relevant ”, noch om vervolgens een SCIO tot 4 maal toe leugens in een rapportage te laten bezigen dat de huisarts enige aandoeningen bevestigd heeft.

Wat pertinente onwaarheden zijn, de huisarts is niet gekend in het met U en SCIO afgesproken verzoek om uitwisseling.

Zelf waarschuwing voor besluit hierover heeft u in de wind geslagen. In dit geval zou het MEE ook ingegrepen hebben. Als het door ondersteuning al uberhaupt zover had gekomen, wat ik betwijfel.

Verzaken informatieplicht

Niet mijn verzoek van 23 september 2015, maar u heeft de verplichting mij voor enig onderzoek te wijzen op gratis ondersteuning. Dat (vlgs Handreiking VNG) ik hierbij een “professionele standaard” en “inachtneming van rechten van cliënt” mag verwachten maar te zwijgen.

Geen procesbewaking

Nu u schriftelijk meerdere malen hebt aangegeven per email o.a. mijn casus met wethouder en leidinggevenden en meer besproken te hebben constateer ik dat in de gehele keten geen enkele persoon het licht heeft gezien in de afgelopen 12 weken sedert mijn verzoek. Tot gisteren pas?

  1. Heeft u enig idee, in welke omstandigheden u mij brengt en in stand houdt, en hoe zich uw gedragingen verhouden tot de letsels die dit teweeg brengt aan mijn gezondheid?
  1. Heeft de Gemeente Leudal, in het kader van de zorgplicht geen inlevingsvermogen noch fatsoen?
  1. Is het zo, dat de werkelijke noodkreten mij en mijn gezin uit deze misere te helpen, en de klachten resp. noodzakelijke bezwaren over negeren, ontbrekende ondersteuning en hemelsbreed ontbrekende en aantoonbare onzorgvuldigheid in de aanvraagtrajecten u zo “pissed off” hebben gemaakt dat u mij denkt een “lesje te leren” door mij te negeren of voor te schrijven wie ik wel en niet mag contacteren?
  1. Maar zelf verzaakt uw plicht te doen, met duidelijke en evenzo aantoonbare gevolgen die uitblijvende voorzieningen die u stelselmatig frustreert.

Nu iedereen hopelijk wakker is, en nu wel begrijpt dat er a.s. maandag bij het gesprek wel

onafhankelijke cliëntondersteuning aanwezig is, eis ik gezien al voorgaande en eerdere bezwaren en klachten dat er nu doortastend en constructief opgetreden wordt door de gemeente Leudal. En hetmaakt mij niet uit welke maatregelen of hardheidsclausules u hiertoe gaat aanspreken. U bent daar kennelijk toe in staat.

Immers, als antwoord op mijn beklag over de rolstoel, merkt u wel twee woorden over een rolstoel aan als bezwaar, maar kan ook op 1 punt toegeven (verzekering) en de rest (om mij die overdrachtelijke “les” te lezen waar u kennelijk zo’n behoefte aan heeft weer over te laten aan de maximale termijn van behandeling tot uiterlijk Mei 2016.

U liet mij toen ook weer geen keus anders dan dat wanbeleid (en dit woord kunt u evenzo als aanklacht noteren, formeel graag) en dus het rolstoelbesluit op de component PGB operationele kosten te bezwaren.

U kunt mij niet verwijten dat ik gezien mijn progressieve handicap vecht voor voorzieningen die mijn functies behouden, althans, dat wat er nog van over is. En dat zal ik doen tot ik erbij neerval.

Ik roep u dus allen op om nu toch echt constructief aan de slag te gaan en oplossingen te

bewerkstelligen die eer doen aan de werkelijke situatie. Dat u met onmiddelijke ingang ophoudt methet ontwijkende en frustrerende karakter van uw gedragingen en de streep trekt, om urgent, concrete en spoedige oplossingen te bedenken. Zonder vertraging.

Die mijn beperkingen compenseren en mijn rechten als burger waarborgen en u nu eindelijke wel eens deel uit gaat maken van het “systeem” wat mij kansen moet bieden een zo hoogst mogelijke staat van gezondheid te bereiken en te behouden.

En dan niet alleen conform wet en regelgeving, maar ook vanuit moreel besef en fatsoen.

Hoogachtend,

XXX


 

8 JUNI 2017: IN HONGERSTAKING TEGEN WMO WANBELEID

Gemeente Leudal wil mij hun wanbeleid/problematiek doodzwijgen. Help je me deze blokkade te doorbreken door deze post op FB te delen/sharen/of op twitter te RT’en?

Eenieder die inhoudelijk (n)iets kan bijdragen om wat voor reden dan ook, maar wil helpen deze misstanden openbaar te maken: Sharing = Caring!

Advertentie

Een gedachte over “Doofpot Klacht (2) die u NIET mag lezen van Gemeente Leudal

Reacties zijn gesloten.